ระบบออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น
"สำหรับข้าราชการ"
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3กรุณาเลือกเดือน :
กรุณาเลือกปี :
กรุณาเลือกเดือนและปี ที่ท่านต้องการพิมพ์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802