โทรศัพท์ 0 7345 2100 - 2  |   โทรสาร 0 7345 2099
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(Finacial and Assets Administration Group)
 "ซื่อสัตย์ ถูกต้อง มุ่งมั่นในหน้าที่ เต็มใจให้บริการ" 
  • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
  • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
  • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
  • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
  • ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมเสริ้ามความรู้ให้นักเรียน ...  44   กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  3 ม.ค. 2566
ซักซ้อมความเข้าใจในการกำหนดราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ...  15   กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  20 ธ.ค. 2565
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินของสถานศึกษา ...  21   กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  16 ธ.ค. 2565
อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องกา ...  30   กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  18 ก.พ. 2565
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน(ฉบั ...  43   กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  24 มิ.ย. 2564

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อ / ผู้รับผิดชอบ ดาวน์โหลด
 นางสาววรรณนูรมี วานิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 นายมามะสะกรี เจะแต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 นางสาวรอบีอ๊ะ ดาโอะ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม)
 นางสาวอาแอเสาะ มะเด็ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นางสาวอะฮ์ลาม ยูโซะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นางเจะยัสมิน เจะเตะ นักวิชาการเงินแลบัญชีปฏิบัติการ
 นางณัชชา หนูแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 นางสาวไยตา ยูโซะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 นางสาวต่วนรุสนานี ต่วนบือซา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 นางไซนะ หนกหลัง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นางสาวตอยีบ๊ะ สาแล๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นางปิยธิดา ทวีวงศ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร ดาวน์โหลด
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 (ฉบับที่2) และแก้ไขเพิ่ม พ.ศ.2554
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่5) พ.ศ.2561
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
ช่องทางการติดต่อ

ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า
    อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190

0 7345 2100 - 2

0 7345 2099 (โทรสาร)

saraban@pattani3.go.th

Follow Us

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
พัฒนาระบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | www.pattani3.go.th