ประวัติความเป็นมา
 
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
และกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีภารกิจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัด ปัตตานี
ได้แก่ อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น อำเภอกะพ้อ อำเภอทุ่งยางแดง
ให้ได้รับการศึกษาตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
               และเพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียน ในช่วงชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๓) มาตรา ๓๗
ให้แยกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศ กำหนด
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 โดยใช้คำย่อคือ สพป. ปัตตานี เขต 3
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190 โทร 0 7345 2100 - 2  Fax. 0 7345 2099
พัฒนาระบบและนำเสนอข้อมูลโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)
ติดต่อผู้ดูแลระบบ email : webmaster [@] pattani3.go.th