ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4  เกี่ยวกับโปรแกรม

Version 1.0  มกราคม 2560
- ระบบรายงานการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนจัดทำขึ้นเพื่อรายงานผล และเผยแพร่โครงการกิจกรรมผ่านระบบเว็บไซต์
- ระบบส่งข่าวสาร กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของโรงเรียน
Version 1.1  มิถุนายน 2560
- ปรับปรุงส่วนการบริหารจัดการผู้ใช้ การแสดงผลส่วนการลงทะเบียน
- ปรับการแสดงผลในส่วนต่างๆ รูปแบบการแสดงผล และเพิ่มเติมเมนู ในส่วนผู้ดูแลระบบ

Version 2.0  มีนาคม 2561
- พัฒนาระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์การข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเพื่อการรับรู้

Version 2.1  เมษายน 2562
- เพิ่มระบบติดต่อสอบถาม / ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ติชม
- ปรับการแสดงผลในส่วนต่างๆ รูปแบบการแสดงผล และเพิ่มเติมเมนูบางส่วน
- ปรับการแสดงผล และเพิ่มเติมข้อมูลศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบ
- ปรับและเพิ่มเติมในส่วนการดาวน์โหลดรายงานข้อมูลสารสนเทศ
- เพิ่มเติมระบบในการขอรับรหัสผ่านทางอีเมล กรณีลืมรหัสผ่าน

Version 3.0  มิถุนายน 2563
- เพิ่มการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบการแจ้งซ่อมบำรุง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน
- ปรับในส่วนผู้ดูแลระบบในการบันทึกข้อมูลโรงเรียนตามโครงการให้สะดวกขึ้น
- เพิ่มการแจ้งเตือนเข้าสู่ LINE เมื่อมีการแจ้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ
- ปรับปรุงและเพิ่มเติมในการรายงานข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการนำเสนอ

Version 4.0  กุมภาพันธ์ 2564
- พัฒนาและปรับปรุงระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์
- พัฒนาระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ สถานะร้อยละการเบิกจ่าย คงเหลือ
- ระบบบันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบบุคลากร
- พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการรายงานการมีตัวตน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ และการออกรายงาน
- พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสำรวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา และการออกรายงาน
- เพิ่มส่วนของรหัส PIN Code รหัสเฉพาะส่วนบุคคลเพื่อยืนยันสิทธ์ในการเข้าบันทึกข้อมูลแต่ละระบบ

Version 4.1  กรกฎาคม 2564
- พัฒนาระบบออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น (e-Payslip)
- ระบบบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นเพื่อออกใบรับรองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Version 4.2  กรกฎาคม 2565
- พัฒนาระบบใช้งานภายในสำนักงาน / ระบบประกาศข่าวสาร / ระบบอัพโหลดและเผยแพร่เอกสาร
- เพิ่มเติม ปรับปรุงในส่วนการจัดการของผู้ดูแลระบบให้ครอบคลุมการจัดการระบบที่พัฒนาเพิ่มเติม

Version 4.3  กันยายน 2565
- พัฒนาระบบและปรับใช้ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียน
- ปรับปรุงการอัพโหลดภาพ และการนำเสนอ รวมถึงการอนุมัติข่าวของโรงเรียน

ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ผ่านระบบเว็บไซต์
- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
- หากพบปัญหาในการใช้งานระบบโปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ | หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802