คณะผู้บริหารการศึกษา

Random Name
ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ
ผอ. สพป.ปัตตานี เขต 3
 08 1879 6579
 nichakam100@gmail.com

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน | School Director

โรงเรียนในสังกัด 67 โรง  ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนนายอามาน เจ๊ะแม
โรงเรียนบ้านเจาะกือแย
 เสมาสลินดง |   0872924664 

นายฮัมดี บูงอ
โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
 เสมาสลินดง |   0810999349 

นางสูอาด๊ะ สาแล (รักษาการ)
โรงเรียนบ้านแซะโมะ
 เสมาสลินดง |   0812767295 

นางมินตรา วานิ (รักษาการ)
โรงเรียนบ้านลานช้าง
 เสมาสลินดง |   0847498538 

นายอับดุลฮาเรง สมาแอ
โรงเรียนบ้านบาโงยือริง
 พลังมิตรภาพ |   0898696160 

นางไซนับ สามะเด็ง
โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น
 พลังมิตรภาพ |   0892979705 

นางมาลาตี สุระสิทธิ์
โรงเรียนบ้านบาโงมูลง
 พลังมิตรภาพ |   0848622336 

นายอีดือเระ มะเกะ (รักษาการ)
โรงเรียนบ้านปายอ
 พลังมิตรภาพ |   0898794378 

นายบุรฮานุดดิน เตะ
โรงเรียนบ้านโตะบาลา
 พลังมิตรภาพ |   0865980206 

นายอาริฟ มาหามะ
โรงเรียนบ้านละอาร์
 พลังมิตรภาพ |   0899742657 

นางสุรยา หะมะ
โรงเรียนบ้านกะลาพอ
 พลังมิตรภาพ |   0878374100 

นายมูฮัมหมัดรออี มะลี
โรงเรียนบ้านสือดัง
 พลังมิตรภาพ |   0807069589 

นายฟาริด เจ๊ะแซะ
โรงเรียนบ้านจะเฆ่
 มิตรสายชล |   0862997112 

นางจุฑารัตน์ สิ้นกั้ง (รักษาการ)
โรงเรียนวัดโบกขรณี
 มิตรสายชล |   0898779839 

นางสาวซาฮาเราะ เจะยิ (รักษาการ)
โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น (แก้วมะแป้น)
 มิตรสายชล |   0872990089 

นายฟาริด เจ๊ะแซ ผอ. ร.ร.บ้านจะเฆ่ (รักษาการ)
โรงเรียนบ้านละหาร
 มิตรสายชล |   0839314745 

นางนิสา เพชรยอด
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า
 พลังมิตรภาพ |   0907199608 

นายยูโซะ อีแต
โรงเรียนบ้านพอเหมาะ
 พลังมิตรภาพ |   0843979316 

นายซอปวรรณ หะยียูโซะ
โรงเรียนบ้านบือเระ
 พลังมิตรภาพ |   0848583576 

นางวานิชฌา อายุ
โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)
 มิตรสายชล |   0807753177 

นายมาหะมุ หะยีสาและ
โรงเรียนบ้านบน
 มิตรสายชล |   0812762604 

นายสุริยา แซ่จ้อง
โรงเรียนบ้านบาเลาะ
 มิตรสายชล |   0851273451 

นายสมพงษ์ มะนอ
โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ
 มิตรสายชล |   0883900329 

นางอามาณีย์ สุมาลี
โรงเรียนบ้านจ่ากอง
 มิตรสายชล |   0862936465 

นายกำธร อินศรีสวัสดิ์
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า
 มิตรสายชล |   0936702925 

นายสุวิทย์ หวัดแท่น
โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง
 มิตรสายชล |   0872943272 

นายฟาอิส โดรอนิง
โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ
 เสมาสลินดง |   0862889802 

นายมูหัมมะอาซมิง เสาะเล๊่าะ (รักษาการ)
โรงเรียนบ้านป่าม่วง
 เสมาสลินดง |   0819637456 

นางรสนา หะยีอาแว
โรงเรียนบ้านกาหงษ์
 เสมาสลินดง |   0847490701 

นายอับดุลรอนิง เจะเลาะ
โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร
 เสมาสลินดง |   0843128301 

นายปรีชา ยาชะรัด
โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่113
 เสมาสลินดง |   0937902976 

นายอุดม ชูอ่อน
โรงเรียนบ้านช่องแมว
 เสมาสลินดง |   0872699342 

นางสาวฟาตีเมาะ อุมา
โรงเรียนบ้านวังไชย
 เสมาสลินดง |   0892986615 

นางมารีย๊ะ กอเสง
โรงเรียนบ้านโคกนิบง
 ไม้แก่น |   0898770489 

นายมูหำหมัดตอฮา อาแด
โรงเรียนบ้านปลักแตน
 ไม้แก่น |   0819690738 

นางฮัมดียะห์ ยูโซะ (รักษาการ)
โรงเรียนบ้านป่าไหม้
 ไม้แก่น |   0892987229 

นายอับดุลเลาะ นิตีเมาะ
โรงเรียนบ้านละเวง
 ไม้แก่น |   0872670096 

นางสาวรุสนานี ลอเซ็ง
โรงเรียนบ้านรังมดแดง
 ไม้แก่น |   0895953624 

นายสุภชัย ไชยลาภ
โรงเรียนวัดสารวัน
 ไม้แก่น |   0813286049 

นายฮัมดี้ คอแด๊ะ
โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 ไม้แก่น |   0872933787 

นางจวน เทพเสาร์
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
 ไม้แก่น |   0895955778 

นางนายีบะห์ ดาหายี
โรงเรียนวัดโชติรส
 ไม้แก่น |   0848574077 

นางมูนา เจตสุวัฒน์
โรงเรียนบ้านกระจูด
 ไม้แก่น |   0813881750 

นายมูหามัดสายาดี แวสมาแห
โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด
 ทุ่งยางแดง |   0830837962 

นายอาซัน เจ๊ะโด
โรงเรียนบ้านบือจะ
 ทุ่งยางแดง |   0892942432 

นายมาหามะ สะหะเม๊าะ
โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส
 ทุ่งยางแดง |   0808750588 

นางฟาตีมา เจ๊ะแม็ง
โรงเรียนบ้านมะนังยง
 ทุ่งยางแดง |   0872941503 

นายวันอิมรอน มะนิซอ
โรงเรียนบ้านเขาดิน
 ทุ่งยางแดง |   0862882966 

นายยาการียา อาหลี
โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร)
 ทุ่งยางแดง |   0848579009 

นางสาวซาวียะห์ วาหลง
โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว
 ทุ่งยางแดง |   0980546772 

นางสาวไอพี หะยีสาแม็ง
โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502)
 ทุ่งยางแดง |   0847321877 

นายอดินันท์ มาหามะ
โรงเรียนบ้านตือเบาะ
 ทุ่งยางแดง |   0622429918 

นายซอฟี ราเซะ
โรงเรียนบ้านแลแวะ
 ทุ่งยางแดง |   0862939770 

นายแวอาลี วาเลาะ
โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา
 ทุ่งยางแดง |   0857951298 

นางฮายาตี ดะแซ
โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 ทุ่งยางแดง |   0848551636 

นางภาตีเมาะ ดือรามะ
โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์)
 กะพ้อ |   0872986990 

นายนูเซ็ง เจะบู
โรงเรียนบ้านกะรุบี
 กะพ้อ |   0898783806 

นางสาวสารียะห์ ซาซู
โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง
 กะพ้อ |   0936161276 

นางสาวเจะฮานี สือแม
โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง
 กะพ้อ |   0848599064 

นายอาฮามะ อายุ
โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน
 กะพ้อ |   0848567244 

นางสาวกูวรรณโซเฟีย ลอ
โรงเรียนบ้านบีติง
 กะพ้อ |   0883906962 

นางนูรีฮัน แลมีซอ
โรงเรียนบ้านบือแต
 กะพ้อ |   0898787871 

นายมูฮัมมัดสุกรี บาโฮะ
โรงเรียนบ้านปล่องหอย
 กะพ้อ |   0828282975 

นางซูไฮลา จิตรบรรทัด
โรงเรียนบ้านมือลอ(มะ อาแดอุทิศ)
 กะพ้อ |   0935817024 

ส.ต.ต.สูกีฟลี ดือรามะ
โรงเรียนบ้านมะกอ
 กะพ้อ |   0902202508 

นายอนุราช สินใหม
โรงเรียนบ้านมะแนดาแล
 กะพ้อ |   0840904555 

นายสครินทร์ ดาฮามิ
โรงเรียนบ้านโลทู
 กะพ้อ |   0898790390 

ทำเนียบรองผู้อำนวยการโรงเรียน | Deputy School Director

นายอุสมาน รีจิ
 บ้านเจาะกือแย
นางซัลมียะห์ แวอุเซ็ง
 บ้านโตะบาลา
นายอาหามะ ยูโซ๊ะ
 ชุมชนวัดถัมภาวาส
นายอิมรอน ยะหริ่ง
 ชุมชนบ้านบางเก่า
นายมูหัมมะอาซมิง เสาะเล๊าะ
 บ้านป่าม่วง
นางการีหม๊ะ หะยีอาซา
 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113
นายอันรอ เจ๊ะอาแว
 บ้านจะเฆ่
นายแวมะรูดิน หามะ
 บ้านตะโละไกรทอง