ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4พิกัดดาวเทียมที่ตั้งโรงเรียน | ระยะทาง

กดปุ่ม    เพื่อค้นหาโรงเรียน
ระยะห่างจากโรงเรียน (กิโลเมตร) พิกัดดาวเทียม
รายละเอียด
สำนักงานเขต อำเภอที่ตั้ง จังหวัด ละติจูด (latitude) ลองจิจูด (longitude)
โรงเรียน ระยะห่างจากโรงเรียน (กิโลเมตร) พิกัดดาวเทียม รายละเอียด
 บ้านบาโงยือริง 8.1 km 6.7 km 45.1 km 6.706596 101.572483
 บ้านแลแวะ 30.4 km 6 km 45.4 km 6.588843 101.394077
 บ้านตือเบาะ 21.5 km 4.8 km 40 km 6.641822 101.432912
 บ้านตะโละแมะนา 29.1 km 6 km 43.2 km 6.607047 101.401015
 บ้านพอเหมาะ 2.7 km 12.2 km 40 km 6.712756 101.535758
 บ้านมือลอ(มะ อาแดอุทิศ) 14.2 km 6.9 km 51.7 km 6.614218 101.540641
 วัดสารวัน 23.5 km 2.7 km 59.2 km 6.623134 101.680649
 บ้านตะบิ้ง 11.2 km 2.2 km 48.6 km 6.695988 101.603279
 บ้านละอาร์ 12.2 km 10.9 km 48.6 km 6.645803 101.571429
 บ้านป่าทุ่ง 15.4 km 10.1 km 43.4 km 6.764558 101.580902
 บ้านบือแต 23.5 km 11.9 km 57.9 km 6.628309 101.570221
 บ้านกาหงษ์ 15.9 km 8.1 km 51.6 km 6.655253 101.591065
 บ้านวังไชย 13.4 km 3.9 km 50.9 km 6.668320 101.623093
 บ้านสือดัง 6.3 km 10.3 km 42.7 km 6.682131 101.547773
 บ้านมะนังยง 17.3 km 7.8 km 46 km 6.648195 101.481566
 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ 14.5 km 5.7 km 50 km 6.665814 101.607653
 บ้านกะรุบี 30.1 km 2.7 km 62.7 km 6.578893 101.546471
 บ้านปากู (มีนาประชาคาร) 20.8 km 4.3 km 42.5 km 6.632603 101.454356
 บ้านปล่องหอย 18.6 km 4.2 km 56.1 km 6.593258 101.529118
 บ้านบาโงมูลง 6.2 km 6.6 km 43.6 km 6.687482 101.565817
 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 15.1 km 2.5 km 51.8 km 6.718703 101.626511
 บ้านเจาะกือแย 7.9 km 4.8 km 45.4 km 6.686135 101.579187
 บ้านตะโละดารามัน 27 km 5 km 60.5 km 6.595907 101.559307
 บ้านชะเมาสามต้น 6.8 km 6.9 km 44.2 km 6.695419 101.568709
 บ้านมะกอ 10.7 km 11.8 km 48.1 km 6.657383 101.529332
 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า 0 km 12.7 km 37.7 km 6.714469 101.520651
 บ้านน้ำดำ 22.6 km 3.9 km 42.2 km 6.628255 101.447495
 บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) 22.7 km 1 km 60 km 6.563891 101.537523
 บ้านบือเระ 5.6 km 11.6 km 42.2 km 6.714072 101.549771
 วัดโชติรส 20.7 km 2.8 km 59 km 6.624995 101.657005
 บ้านละเวง 26.5 km 7 km 63.2 km 6.625407 101.692767
 บ้านแซะโมะ 11.5 km 7.2 km 46.9 km 6.672531 101.588331
 บ้านโลทู 13.2 km 9.2 km 55.2 km 6.635501 101.526101
 วัดโบกขรณี 9.3 km 15 km 39.5 km 6.745867 101.540009
 บ้านบือจะ 17.3 km 7.1 km 42.7 km 6.657724 101.455317
 บ้านตะโละไกรทอง 20.7 km 5.4 km 56.7 km 6.640715 101.647533
 ชุมชนบ้านแป้น (แก้วมะแป้น) 8.5 km 14.8 km 40.6 km 6.738289 101.542511
 บ้านกะลาพอ 3.6 km 9.5 km 40.7 km 6.696178 101.541372
 บ้านทุ่งเค็จ 15.2 km 2.3 km 50.9 km 6.714578 101.620798
 บ้านปลักแตน 23.4 km 0.75 km 60.4 km 6.611571 101.662492
 บ้านพิเทน(วันครู2502) 15.4 km 7.9 km 43.4 km 6.671396 101.451071
 บ้านลานช้าง 10.4 km 8.7 km 47.6 km 6.660437 101.575361
 บ้านกระจูด 18.8 km 7.4 km 58 km 6.661179 101.666318
 บ้านรังมดแดง 27.1 km 4.4 km 63.2 km 6.611959 101.700024
 บ้านบีติง 29.3 km 6 km 61.8 km 6.601946 101.550064
 บ้านโตะบาลา 11.7 km 12 km 48 km 6.637238 101.549884
 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว 19.4 km 5.7 km 43.9 km 6.630872 101.465066
 บ้านอุแตบือราแง 20.9 km 7 km 58.3 km 6.610898 101.568932
 บ้านมะแนดาแล 13.7 km 13.6 km 51.1 km 6.656761 101.503229
 บ้านโต๊ะชูด 11.6 km 11.7 km 44.8 km 6.679598 101.481961
 บ้านจะเฆ่ 11.6 km 12.9 km 39.4 km 6.757984 101.546225
 บ้านบน 17.4 km 3.7 km 50 km 6.726994 101.620934
 บ้านป่าม่วง 16.7 km 8.9 km 50.2 km 6.644121 101.592868
 บ้านทุ่งกินนร 19.5 km 9.2 km 52.8 km 6.634107 101.612992
 บ้านปายอ 9.6 km 10.2 km 45.9 km 6.652624 101.553549
 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส 18.8 km 6.4 km 44.6 km 6.643228 101.461679
 บ้านเขาดิน 20.8 km 9.4 km 57.5 km 6.608153 101.487019
 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่113 15 km 6.1 km 52.3 km 6.650427 101.628208
 บ้านช่องแมว 15.8 km 5 km 52.6 km 6.668891 101.632249
 ชุมชนบ้านบางเก่า 17.3 km 9.2 km 45.3 km 6.769178 101.597428
 บ้านจ่ากอง 12.5 km 3.5 km 48.2 km 6.710388 101.597271
 บ้านบาเลาะ 14.2 km 4.1 km 48.6 km 6.718011 101.603234
 บ้านละหาร 11.2 km 9.9 km 42.1 km 6.745992 101.558538
 บ้านโคกนิบง 26.3 km 2.4 km 63 km 6.590801 101.675284
 บ้านป่าไหม้ 30.3 km 6.4 km 64.8 km 6.585583 101.703293
 บ้านท่าช้าง 21.9 km 3.1 km 59.3 km 6.631488 101.676215
 บ้านบาโงยือแบ็ง 32 km 2.8 km 56.8 km 6.583116 101.534271
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802