ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
 
 

หน้านี้แสดง 15 รายการ / ทั้งหมด 33 รายการ

ลำดับ เรื่อง
1     พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   อ่าน 31
2     พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   อ่าน 37
3     แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579   อ่าน 32
4     ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580   อ่าน 33
5     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546   อ่าน 31
6     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 (ฉบับที่2) และแก้ไขเพิ่ม พ.ศ.2554   อ่าน 31
7     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555   อ่าน 34
8     ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551   อ่าน 30
9     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   อ่าน 31
10     พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547   อ่าน 37
11     พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่5) พ.ศ.2561   อ่าน 32
12     พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560   อ่าน 29
13     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   อ่าน 33
14     พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   อ่าน 33
15     พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   อ่าน 29
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802