ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4


  
|

  ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 


ทั้งหมด 67 โรงเรียน รวม 113,006,020.00 บาท | สถานะการเบิกจ่าย
ยอดคงเหลือ 17,762,262.00 คิดเป็น 84.2820 %     
ลำดับ รหัสสถานศึกษา โรงเรียน งบประมาณ เบิกจ่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน สถานะการเบิกจ่าย
1 1094300206 บ้านเจาะกือแย 1,029,500.00
ยอดคงเหลือ  
696,500.00
333,000.00
นายอามาน เจ๊ะแม
67.6542%
2 1094300207 บ้านตะบิ้ง 5,522,000.00
ยอดคงเหลือ  
5,521,000.00
1,000.00
นายฮัมดี บูงอ
99.9819%
3 1094300208 บ้านแซะโมะ 449,000.00
ยอดคงเหลือ  
448,948.00
52.00
นางสูอาด๊ะ สาแล รักษาการแทน
99.9884%
4 1094300209 บ้านลานช้าง 875,900.00
ยอดคงเหลือ  
875,900.00
0.00
นางมินตรา วานิ
100.0000%
5 1094300210 บ้านบาโงยือริง 239,340.00
ยอดคงเหลือ  
237,512.00
1,828.00
นายอับดุลฮาเรง สมาแอ
99.2362%
6 1094300211 บ้านชะเมาสามต้น 357,900.00
ยอดคงเหลือ  
346,900.00
11,000.00
นางไซนับ สามะเด็ง
96.9265%
7 1094300212 บ้านบาโงมูลง 617,300.00
ยอดคงเหลือ  
607,738.00
9,562.00
นางมาลาตี สุระสิทธิ์
98.4510%
8 1094300213 บ้านปายอ 520,500.00
ยอดคงเหลือ  
516,580.00
3,920.00
นายมูฮำมัด ลอเด็ง
99.2469%
9 1094300214 บ้านโตะบาลา 431,100.00
ยอดคงเหลือ  
431,100.00
0.00
นายบุรฮานุดดิน เตะ
100.0000%
10 1094300215 บ้านละอาร์ 312,800.00
ยอดคงเหลือ  
297,000.00
15,800.00
นายอาริฟ มาหามะ
94.9488%
11 1094300216 บ้านกะลาพอ 1,242,400.00
ยอดคงเหลือ  
1,226,488.00
15,912.00
นางสุรยา หะมะ
98.7193%
12 1094300217 บ้านสือดัง 786,740.00
ยอดคงเหลือ  
763,330.00
23,410.00
นายมูฮัมหมัดรออี มะลี
97.0244%
13 1094300218 บ้านจะเฆ่ 1,408,100.00
ยอดคงเหลือ  
1,408,100.00
0.00
นายฟาริด เจ๊ะแซะ
100.0000%
14 1094300219 วัดโบกขรณี 119,800.00
ยอดคงเหลือ  
119,748.00
52.00
นายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง
99.9566%
15 1094300220 ชุมชนบ้านแป้น (แก้วมะแป้น) 60,000.00
ยอดคงเหลือ  
60,000.00
0.00
นางสาวซาฮาเราะ เจะยิ รักษาการแทน
100.0000%
16 1094300221 บ้านละหาร 229,700.00
ยอดคงเหลือ  
229,648.00
52.00
นายสมพนธ์ ไชยสี รักษาราชการแทน
99.9774%
17 1094300222 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า 842,500.00
ยอดคงเหลือ  
839,100.00
3,400.00
นางนิสา เพชรยอด
99.5964%
18 1094300223 บ้านพอเหมาะ 3,126,300.00
ยอดคงเหลือ  
3,124,600.00
1,700.00
นายยูโซะ อีแต
99.9456%
19 1094300224 บ้านบือเระ 632,320.00
ยอดคงเหลือ  
631,991.00
329.00
นายซอปวรรณ หะยียูโซะ
99.9480%
20 1094300225 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 718,000.00
ยอดคงเหลือ  
710,845.00
7,155.00
นางวานิชฌา อายุ
99.0035%
21 1094300226 บ้านบน 1,787,100.00
ยอดคงเหลือ  
1,763,770.00
23,330.00
นายมาหะมุ หะยีสาและ
98.6945%
22 1094300227 บ้านบาเลาะ 276,900.00
ยอดคงเหลือ  
267,545.00
9,355.00
นายอาแว เจ๊ะมะ
96.6215%
23 1094300228 บ้านทุ่งเค็จ 67,500.00
ยอดคงเหลือ  
67,500.00
0.00
นายสมพงษ์ มะนอ
100.0000%
24 1094300229 บ้านจ่ากอง 3,311,800.00
ยอดคงเหลือ  
3,294,445.00
17,355.00
นางอามาณีย์ สุมาลี
99.4760%
25 1094300230 ชุมชนบ้านบางเก่า 3,030,800.00
ยอดคงเหลือ  
2,612,900.00
417,900.00
นายกำธร อินศรีสวัสดิ์
86.2116%
26 1094300231 บ้านป่าทุ่ง 880,320.00
ยอดคงเหลือ  
453,390.00
426,930.00
นายสุวิทย์ หวัดแท่น
51.5029%
27 1094300232 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ 917,000.00
ยอดคงเหลือ  
916,948.00
52.00
นายฟาอิส โดรอนิง
99.9943%
28 1094300233 บ้านป่าม่วง 5,771,000.00
ยอดคงเหลือ  
5,771,000.00
0.00
นางนายีบะห์ ดาหายี
100.0000%
29 1094300234 บ้านกาหงษ์ 284,240.00
ยอดคงเหลือ  
284,240.00
0.00
นางรสนา หะยีอาแว
100.0000%
30 1094300235 บ้านทุ่งกินนร 2,697,000.00
ยอดคงเหลือ  
2,697,000.00
0.00
นายอับดุลรอนิง เจะเลาะ
100.0000%
31 1094300236 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่113 8,997,700.00
ยอดคงเหลือ  
8,997,700.00
0.00
นายปรีชา ยาชะรัด
100.0000%
32 1094300237 บ้านช่องแมว 12,750,520.00
ยอดคงเหลือ  
12,750,191.00
329.00
นายอุดม ชูอ่อน
99.9974%
33 1094300238 บ้านวังไชย 138,800.00
ยอดคงเหลือ  
138,800.00
0.00
นางสาวฟาตีเมาะ อุมา
100.0000%
34 1094300282 บ้านโคกนิบง 202,000.00
ยอดคงเหลือ  
201,000.00
1,000.00
นางมารีย๊ะ กอเสง
99.5050%
35 1094300283 บ้านปลักแตน 527,540.00
ยอดคงเหลือ  
521,883.00
5,657.00
นายมูหำหมัดตอฮา อาแด
98.9277%
36 1094300284 บ้านป่าไหม้ 1,330,920.00
ยอดคงเหลือ  
1,330,591.00
329.00
นางฮัมดียะห์ ยูโซะ รักษาการแทน
99.9753%
37 1094300285 บ้านละเวง 488,100.00
ยอดคงเหลือ  
486,135.00
1,965.00
นายอับดุลเลาะ นิตีเมาะ
99.5974%
38 1094300286 บ้านรังมดแดง 1,382,400.00
ยอดคงเหลือ  
1,034,439.00
347,961.00
นางสาวรุสนานี ลอเซ็ง
74.8292%
39 1094300287 วัดสารวัน 614,600.00
ยอดคงเหลือ  
613,700.00
900.00
นายสุภชัย ไชยลาภ
99.8536%
40 1094300289 บ้านตะโละไกรทอง 9,552,700.00
ยอดคงเหลือ  
9,552,700.00
0.00
ว่าที่ร้อยตรีชาครีย์  คะนอง
100.0000%
41 1094300290 บ้านท่าช้าง 414,400.00
ยอดคงเหลือ  
164,400.00
250,000.00
นางจวน เทพเสาร์
39.6718%
42 1094300291 วัดโชติรส 503,200.00
ยอดคงเหลือ  
251,235.00
251,965.00
นายสุริยา แซ่จ้อง
49.9275%
43 1094300292 บ้านกระจูด 577,200.00
ยอดคงเหลือ  
577,200.00
0.00
นางมูนา เจตสุวัฒน์
100.0000%
44 1094300293 บ้านโต๊ะชูด 42,000.00
ยอดคงเหลือ  
25,200.00
16,800.00
นายมูหามัดสายาดี แวสมาแห
60.0000%
45 1094300294 บ้านบือจะ 1,251,000.00
ยอดคงเหลือ  
1,227,560.00
23,440.00
นายอาซัน เจ๊ะโด
98.1263%
46 1094300295 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส 800,400.00
ยอดคงเหลือ  
800,400.00
0.00
นายมาหามะ สะหะเม๊าะ
100.0000%
47 1094300296 บ้านมะนังยง 7,876,200.00
ยอดคงเหลือ  
138,998.00
7,737,202.00
นางฟาตีมา เจ๊ะแม็ง
1.7648%
48 1094300297 บ้านเขาดิน 774,220.00
ยอดคงเหลือ  
771,691.00
2,529.00
นายวันอิมรอน มะนิซอ
99.6733%
49 1094300298 บ้านปากู (มีนาประชาคาร) 787,400.00
ยอดคงเหลือ  
784,900.00
2,500.00
นายยาการียา อาหลี
99.6825%
50 1094300299 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว 1,314,720.00
ยอดคงเหลือ  
1,314,398.00
322.00
นางสาวซาวียะห์ วาหลง
99.9755%
51 1094300300 บ้านพิเทน(วันครู2502) 1,593,620.00
ยอดคงเหลือ  
1,593,291.00
329.00
นายอะห์มัด เจ๊ะดาโอ๊ะ
99.9794%
52 1094300301 บ้านตือเบาะ 864,300.00
ยอดคงเหลือ  
863,425.00
875.00
นายอดินันท์ มาหามะ
99.8988%
53 1094300302 บ้านแลแวะ 205,800.00
ยอดคงเหลือ  
190,344.00
15,456.00
นายซอฟี ราเซะ
92.4898%
54 1094300303 บ้านตะโละแมะนา 3,711,160.00
ยอดคงเหลือ  
3,703,598.00
7,562.00
นายแวอาลี วาเลาะ
99.7962%
55 1094300304 บ้านน้ำดำ 766,400.00
ยอดคงเหลือ  
759,680.00
6,720.00
นางฮายาตี ดะแซ
99.1232%
56 1094300305 บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) 50,000.00
ยอดคงเหลือ  
50,000.00
0.00
นางภาตีเมาะ ดือรามะ
100.0000%
57 1094300306 บ้านกะรุบี 1,020,200.00
ยอดคงเหลือ  
1,002,525.00
17,675.00
นายนูเซ็ง เจะบู
98.2675%
58 1094300307 บ้านบาโงยือแบ็ง 578,800.00
ยอดคงเหลือ  
578,800.00
0.00
นางสาวสารียะห์ ซาซู
100.0000%
59 1094300308 บ้านอุแตบือราแง 1,418,200.00
ยอดคงเหลือ  
1,418,200.00
0.00
นางสาวเจะฮานี สือแม
100.0000%
60 1094300309 บ้านตะโละดารามัน 165,700.00
ยอดคงเหลือ  
165,700.00
0.00
นายอาฮามะ อายุ
100.0000%
61 1094300310 บ้านบีติง 472,600.00
ยอดคงเหลือ  
472,600.00
0.00
นางสาวกูวรรณโซเฟีย ลอ
100.0000%
62 1094300311 บ้านบือแต 1,875,000.00
ยอดคงเหลือ  
1,875,000.00
0.00
นางนูรีฮัน แลมีซอ
100.0000%
63 1094300312 บ้านปล่องหอย 974,160.00
ยอดคงเหลือ  
972,060.00
2,100.00
นายมูฮัมมัดสุกรี บาโฮะ
99.7844%
64 1094300313 บ้านมือลอ(มะ อาแดอุทิศ) 364,700.00
ยอดคงเหลือ  
364,700.00
0.00
นางซูไฮลา จิตรบรรทัด
100.0000%
65 1094300314 บ้านมะกอ 747,400.00
ยอดคงเหลือ  
745,700.00
1,700.00
ส.ต.ต.สูกีฟลี ดือรามะ
99.7725%
66 1094300315 บ้านมะแนดาแล 402,200.00
ยอดคงเหลือ  
393,900.00
8,300.00
นายอนุราช สินใหม
97.9364%
67 1094300316 บ้านโลทู 8,924,900.00
ยอดคงเหลือ  
1,189,348.00
7,735,552.00
นายสครินทร์ ดาฮามิ
13.3262%

หมายเหตุ |   รวดเร็ว |   ปานกลาง |   ล่าช้า
พิมพ์เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 02 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802