ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


 คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

   กลุ่มอำนวยการ   

  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม    คู่มือ

   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   

  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม    คู่มือ

   หน่วยตรวจสอบภายใน   

  คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน    คู่มือ

   กลุ่มบริหารงานบุคคล   

  คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่ม    คู่มือ

   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   

  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม    คู่มือ

   กลุ่มนโยบายและแผน   

  คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่ม    คู่มือ

   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ   

  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม    คู่มือ

   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   

  คู่มือปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติงาน    คู่มือ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน    คู่มือ

   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม    คู่มือ

   กลุ่มกฎหมายและคดี   

  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม    คู่มือ
 คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

   กลุ่มอำนวยการ   

  นางสาวอานีต้า เจะแว    คู่มือ
  นางสาวฮายา มะนอ    คู่มือ
  นายนัสรี อุสมา    คู่มือ
  นางสาวสุไฮลา หมัดเลียด    คู่มือ
  นางสาวฟูซียะห์ บลูกาวาลี    คู่มือ
  นางชวนพิศ แก้วพรหมราช    คู่มือ
  นายหัสชัย นนทิสิทธิ์    คู่มือ
  นางสาวอาอีดะห์ หลังยาหน่าย    คู่มือ
  นางสาวมนัสวี ขอสันติกุล    คู่มือ
  นายอัมรัน เจ๊ะอุบง    คู่มือ
  นางสาวมนทิชา แวซอเหาะ    คู่มือ

   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   

  นางสาวรอบีอ๊ะ ดาโอะ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม)    คู่มือ
  นางไซนะ หนกหลัง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ    คู่มือ
  นางสาวอาแอเสาะ มะเด็ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    คู่มือ
  นางสาวตอยีบ๊ะ สาแล๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ    คู่มือ
  นางสาวอะฮ์ลาม ยูโซะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ    คู่มือ
  นางปิยธิดา ทวีวงศ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ    คู่มือ
  นางเจะยัสมิน เจะเตะ นักวิชาการเงินแลบัญชีปฏิบัติการ    คู่มือ
  นางสาววรรณนูรมี วานิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    คู่มือ
  นางณัชชา หนูแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    คู่มือ
  นายมามะสะกรี เจะแต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    คู่มือ
  นางสาวไยตา ยูโซะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    คู่มือ
  นางสาวต่วนรุสนานี ต่วนบือซา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    คู่มือ

   หน่วยตรวจสอบภายใน   

  นางสาวตูแวรูไวด๊ะห์ อัลยุฟรี    คู่มือ
  นางสาวฟาตีมะห์ มะสารี    คู่มือ
  นางสาวมาลีนี หวันการิม    คู่มือ

   กลุ่มบริหารงานบุคคล   

  นายนูร์ดิน เตะโระ (งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง)    คู่มือ
  นายฮาคีมีน มูหะหมัด (งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง)    คู่มือ
  นางสาวอาดีละ นีซะ (งานบำเหน็จ ความดีความชอบ)    คู่มือ
  นางมารีนี ซะตา (งานบำเหน็จ ความดีความชอบ)    คู่มือ
  นางรูสนานิง เจะนิ (ผอ กลุ่มบริหารงานบุคคล)    คู่มือ
  นางสาวสะปีเยาะ ยูโซะ (งานบำเหน็จ ความดีความชอบ)    คู่มือ
  นางสาวนายือลา นาแว (งานธุรการและงานสรรหา)    คู่มือ
  นางสาวอัมพาพร อรุณสวัสดิ์ (งานอัตรากำลัง)    คู่มือ
  นางสาวปิ่นเกศ คชอ่อน (งานวิทยฐานะ)    คู่มือ

   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   

  มาเรียม หมัดตานี    คู่มือ
  อริสสา สาและ    คู่มือ
  ซอลาฮูดิง มามุ    คู่มือ
  ซากูเราะห์ ยูโซะ    คู่มือ
  อาอีเสาะ เตะโระ    คู่มือ
  ลีนันท์ เบญจมานะ    คู่มือ
  ฮูมัยดา หวันการีม    คู่มือ
  รุซดาน ดือราแม    คู่มือ
  นูซีฮา เจ๊ะอาแว    คู่มือ
  อาซีซะ มาหามะ    คู่มือ
  ศิราณี ณ ปัตตานี    คู่มือ

   กลุ่มนโยบายและแผน   

  นางสาววิชุดา ประดิษฐกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    คู่มือ
  นางณราวดี อาภากร สีเพ็ชร (ผู้อำนวยการกลุ่ม)    คู่มือ
  นายคัซราฟรีย์ หะวันตระกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    คู่มือ
  นายอารีฟ อาลีอิสเฮาะ พนักงานราชการ    คู่มือ
  นางสาวฟาตีมา คงตา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    คู่มือ
  นางพูตรี เพ็งมูซอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    คู่มือ
  นางสาวโซฟียะห์ อาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    คู่มือ

   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ   

  นางรอซีด๊ะ นุ้ยโส๊ะ    คู่มือ
  นายณัฐพร ไชยเดช    คู่มือ
  นางสาวพาอีซะห์ โซะสกาแว    คู่มือ
  นางสาวสิริภัสสร พรหมแก้ว    คู่มือ
  นางสาวฮัสลีณา กรูแป    คู่มือ

   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   

  นายซอบือรี ตาปู พนักงานราชการ    คู่มือ
  นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม    คู่มือ

   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  นางสาวสุมลมาลย์ สาแม    คู่มือ
  นางสาวแวนูรียะห์ ลันจา    คู่มือ
  นางสาวศรุดา จินดารัตน์    คู่มือ

   กลุ่มกฎหมายและคดี   

  นางสาวอรอุมา เส้งคุ้ย    คู่มือ
  นางอาภรณ์ เบญจานุวงค์    คู่มือ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802