ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4ประวัติความเป็นมา

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการส่งเสริมจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี ได้แก่ อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น อำเภอกะพ้อ และอำเภอทุ่งยางแดง
          ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นสถานที่ทำการ และเพื่อให้การบริหารการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 โดยใช้คำย่อ คือ “สพป.ปน. 3” มีภารกิจในการส่งเสริมจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา ให้สัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพสูงสุด
          ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ได้เปิดให้บริการทางการศึกษา ณ หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี หมายเลขโทรศัพท์ 0 7341 2100 ถึง 2 โทรสาร 0 7345 2099 website http://www.pattani3.go.th

กำกับดูแล 4 อำเภอได้แก่ อำเภอสายบุรี อำเภอกะพ้อ อำเภอไม้แก่น และอำเภอทุ่งยางแดง
โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด  67  โรง
     แบ่งเป็นศูนย์เครือข่ายตามแต่ละอำเภอดังนี้
         - อำเภอสายบุรี  ได้แก่ ศูนย์เครือข่ายเสมาสลินดง   ศูนย์เครือข่ายมิตรสายชล  ศูนย์เครือข่ายพลังมิตรภาพ
         - อำเภอกะพ้อ  ได้แก่  ศูนย์เครือข่ายกะพ้อ
         - อำเภอไม้แก่น  ได้แก่ ศูนย์เครือข่ายไม้แก่น
         - อำเภอทุ่งยางแดง  ได้แก่ ศูนย์เครือข่ายทุ่งยางแดง

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา

หมายเหตุ: คลิกเลือก ปีการศึกษาที่ต้องการดู โดยแยกตามปีการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802