ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ข้าราชการครู -ขาด / +เกิน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
เพิ่มเติม
โรงเรียน เปิดสอนระดับ นักเรียน ห้อง ผอ. รอง ผอ. ครู ร้อยละ
โรงเรียน ข้อมูลพื้นฐาน ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ร้อยละ เพิ่มเติม
 บ้านบาโงยือริง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 155 9 0 0 1 10.00
 บ้านแลแวะ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 173 9 0 0 0 0.00
 บ้านตือเบาะ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 257 9 0 0 -1 -7.69
 บ้านตะโละแมะนา อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 131 9 0 0 0 0.00
 บ้านพอเหมาะ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 118 9 0 0 0 0.00
 บ้านมือลอ(มะ อาแดอุทิศ) อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 116 8 0 0 3 42.86
 วัดสารวัน อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 107 9 0 0 0 0.00
 บ้านตะบิ้ง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 213 9 0 0 0 0.00
 บ้านละอาร์ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 56 9 0 0 0 0.00
 บ้านป่าทุ่ง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 186 9 0 0 0 0.00
 บ้านบือแต อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 170 9 0 0 0 0.00
 บ้านกาหงษ์ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 50 9 0 0 3 75.00
 บ้านวังไชย อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 68 9 0 0 0 0.00
 บ้านสือดัง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 358 15 0 0 -1 -7.14
 บ้านมะนังยง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 189 9 0 0 0 0.00
 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 143 9 0 0 0 0.00
 บ้านกะรุบี อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 214 9 0 0 0 0.00
 บ้านปากู (มีนาประชาคาร) อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 106 9 0 0 0 0.00
 บ้านปล่องหอย อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 129 9 0 0 1 14.29
 บ้านบาโงมูลง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 123 9 0 0 -1 -10.00
 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 317 16 0 1 2 21.43
 บ้านเจาะกือแย อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 406 18 0 0 -1 -5.26
 บ้านตะโละดารามัน อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 110 9 0 0 1 14.29
 บ้านชะเมาสามต้น อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 87 9 0 0 0 0.00
 บ้านมะกอ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 111 9 0 0 -1 -14.29
 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 56 9 0 0 0 0.00
 บ้านน้ำดำ อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 303 12 0 0 0 0.00
 บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 197 9 0 0 0 0.00
 บ้านบือเระ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 224 9 0 0 0 0.00
 วัดโชติรส อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 81 9 0 0 1 16.67
 บ้านละเวง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 123 9 0 0 0 0.00
 บ้านแซะโมะ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 56 9 0 0 0 0.00
 บ้านโลทู อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 264 13 0 0 -1 -6.25
 วัดโบกขรณี อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 73 9 0 0 0 0.00
 บ้านบือจะ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 190 9 0 0 0 0.00
 บ้านตะโละไกรทอง อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 476 20 0 0 1 4.76
 ชุมชนบ้านแป้น (แก้วมะแป้น) อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 47 9 0 0 0 0.00
 บ้านกะลาพอ อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 172 12 0 1 -1 0.00
 บ้านทุ่งเค็จ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 83 9 0 0 1 16.67
 บ้านปลักแตน อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 192 9 0 0 0 0.00
 บ้านพิเทน(วันครู2502) อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 233 10 0 0 0 0.00
 บ้านลานช้าง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 118 9 0 0 1 10.00
 บ้านกระจูด อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 153 9 0 0 -1 -9.09
 บ้านรังมดแดง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 144 9 0 0 0 0.00
 บ้านบีติง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 126 9 0 0 0 0.00
 บ้านโตะบาลา อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 444 18 0 0 -2 -9.09
 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 136 9 0 0 0 0.00
 บ้านอุแตบือราแง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 67 9 0 0 3 60.00
 บ้านมะแนดาแล อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 129 9 0 0 1 10.00
 บ้านโต๊ะชูด อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 208 9 0 0 -1 -9.09
 บ้านจะเฆ่ อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 324 12 0 1 -1 0.00
 บ้านบน อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 195 9 0 0 0 0.00
 บ้านป่าม่วง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 494 21 0 0 0 0.00
 บ้านทุ่งกินนร อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 135 9 0 0 -3 -30.00
 บ้านปายอ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 116 9 0 0 2 28.57
 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 135 9 0 0 0 0.00
 บ้านเขาดิน อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 178 9 0 0 0 0.00
 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่113 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 371 18 0 0 -1 -5.00
 บ้านช่องแมว อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 387 18 0 0 -1 -7.14
 ชุมชนบ้านบางเก่า อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 330 16 0 1 -1 0.00
 บ้านจ่ากอง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 71 9 0 0 2 40.00
 บ้านบาเลาะ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 143 9 0 0 0 0.00
 บ้านละหาร อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 21 7 0 0 0 0.00
 บ้านโคกนิบง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 175 9 0 0 0 0.00
 บ้านป่าไหม้ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 171 9 0 0 0 0.00
 บ้านท่าช้าง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 99 9 0 0 0 0.00
 บ้านบาโงยือแบ็ง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 88 9 0 0 0 0.00
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802