สำเนาฉบับนี้ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูในสังกัด
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน จำนวนครู ข้าราชการครู
-ขาด / +เกิน
-ขาด/+เกิน
ร้อยละ
เกษียณ
ผู้บริหาร/ครู
สภาพอัตรากำลัง
หลังเกษียณ

ลงวันที่
โรงเรียน เปิดสอนระดับ นักเรียน ห้อง ตาม จ.18 ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
ผอ. รอง ผอ. ครู รวม ผอ. รอง ผอ. ครู รวม ผอ. รอง ผอ. ครู รวม ผอ. รอง ผอ. ครู รวม จำนวน ขาด/เกิน ร้อยละ
 บ้านบาโงยือริง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 155 9 1 0 10 11 1 0 9 10 0 0 1 1 10.00 0 0 0 0 11 1 10.00 25-8-2563
 บ้านแลแวะ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 173 9 1 0 10 11 1 0 10 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 11 0 0.00 25-8-2563
 บ้านตือเบาะ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 257 9 1 0 11 12 1 0 12 13 0 0 -1 -1 -7.69 0 0 0 0 12 -1 -7.69 25-8-2563
 บ้านตะโละแมะนา อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 131 9 1 0 9 10 1 0 9 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 10 0 0.00 25-8-2563
 บ้านพอเหมาะ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 118 9 1 0 6 7 1 0 6 7 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 7 0 0.00 25-8-2563
 บ้านมือลอ(มะ อาแดอุทิศ) อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 116 8 1 0 9 10 1 0 6 7 0 0 3 3 42.86 0 0 0 0 10 3 42.86 25-8-2563
 วัดสารวัน อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 107 9 1 0 9 10 1 0 9 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 10 0 0.00 25-8-2563
 บ้านตะบิ้ง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 213 9 1 0 11 12 1 0 11 12 0 0 0 0 0.00 0 0 1 1 11 -1 -8.33 25-8-2563
 บ้านละอาร์ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 56 9 1 0 4 5 1 0 4 5 0 0 0 0 0.00 0 0 1 1 4 -1 -20.00 25-8-2563
 บ้านป่าทุ่ง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 186 9 1 0 11 12 1 0 11 12 0 0 0 0 0.00 0 0 1 1 11 -1 -8.33 25-8-2563
 บ้านบือแต อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 170 9 1 0 9 10 1 0 9 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 10 0 0.00 25-8-2563
 บ้านกาหงษ์ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 50 9 1 0 6 7 1 0 3 4 0 0 3 3 75.00 0 0 1 1 6 2 50.00 25-8-2563
 บ้านวังไชย อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 68 9 1 0 4 5 1 0 4 5 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 5 0 0.00 25-8-2563
 บ้านสือดัง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 358 15 1 0 12 13 1 0 13 14 0 0 -1 -1 -7.14 0 0 1 1 12 -2 -14.29 25-8-2563
 บ้านมะนังยง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 189 9 1 0 9 10 1 0 9 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 10 0 0.00 25-8-2563
 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 143 9 1 0 10 11 1 0 10 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 11 0 0.00 25-8-2563
 บ้านกะรุบี อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 214 9 1 0 11 12 1 0 11 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 12 0 0.00 25-8-2563
 บ้านปากู (มีนาประชาคาร) อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 106 9 1 0 6 7 1 0 6 7 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 7 0 0.00 25-8-2563
 บ้านปล่องหอย อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 129 9 1 0 7 8 1 0 6 7 0 0 1 1 14.29 0 0 1 1 7 0 0.00 25-8-2563
 บ้านบาโงมูลง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 123 9 1 0 8 9 1 0 9 10 0 0 -1 -1 -10.00 0 0 0 0 9 -1 -10.00 25-8-2563
 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 317 16 1 1 15 17 1 0 13 14 0 1 2 3 21.43 0 0 0 0 17 3 21.43 25-8-2563
 บ้านเจาะกือแย อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 406 18 1 1 16 18 1 1 17 19 0 0 -1 -1 -5.26 0 0 0 0 18 -1 -5.26 25-8-2563
 บ้านตะโละดารามัน อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 110 9 1 0 7 8 1 0 6 7 0 0 1 1 14.29 0 0 0 0 8 1 14.29 25-8-2563
 บ้านชะเมาสามต้น อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 87 9 1 0 5 6 1 0 5 6 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 6 0 0.00 25-8-2563
 บ้านมะกอ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 111 9 1 0 5 6 1 0 6 7 0 0 -1 -1 -14.29 0 0 0 0 6 -1 -14.29 25-8-2563
 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 56 9 1 0 4 5 1 0 4 5 0 0 0 0 0.00 0 0 1 1 4 -1 -20.00 25-8-2563
 บ้านน้ำดำ อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 303 12 1 0 16 17 1 0 16 17 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 17 0 0.00 25-8-2563
 บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 197 9 1 0 10 11 1 0 10 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 11 0 0.00 25-8-2563
 บ้านบือเระ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 224 9 1 0 11 12 1 0 11 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 12 0 0.00 25-8-2563
 วัดโชติรส อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 81 9 1 0 6 7 1 0 5 6 0 0 1 1 16.67 1 0 0 1 6 0 0.00 25-8-2563
 บ้านละเวง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 123 9 1 0 9 10 1 0 9 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 10 0 0.00 25-8-2563
 บ้านแซะโมะ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 56 9 1 0 3 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 4 0 0.00 25-8-2563
 บ้านโลทู อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 264 13 1 0 14 15 1 0 15 16 0 0 -1 -1 -6.25 0 0 0 0 15 -1 -6.25 25-8-2563
 วัดโบกขรณี อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 73 9 1 0 4 5 1 0 4 5 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 5 0 0.00 25-8-2563
 บ้านบือจะ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 190 9 1 0 10 11 1 0 10 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 11 0 0.00 25-8-2563
 บ้านตะโละไกรทอง อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 476 20 1 1 20 22 1 1 19 21 0 0 1 1 4.76 0 0 0 0 22 1 4.76 25-8-2563
 ชุมชนบ้านแป้น (แก้วมะแป้น) อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 47 9 1 0 3 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 4 0 0.00 25-8-2563
 บ้านกะลาพอ อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 172 12 1 1 15 17 1 0 16 17 0 1 -1 0 0.00 0 0 0 0 17 0 0.00 25-8-2563
 บ้านทุ่งเค็จ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 83 9 1 0 6 7 1 0 5 6 0 0 1 1 16.67 0 0 0 0 7 1 16.67 25-8-2563
 บ้านปลักแตน อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 192 9 1 0 10 11 1 0 10 11 0 0 0 0 0.00 1 0 0 1 10 -1 -9.09 25-8-2563
 บ้านพิเทน(วันครู2502) อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 233 10 1 0 11 12 1 0 11 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 12 0 0.00 25-8-2563
 บ้านลานช้าง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 118 9 1 0 10 11 1 0 9 10 0 0 1 1 10.00 0 0 0 0 11 1 10.00 25-8-2563
 บ้านกระจูด อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 153 9 1 0 9 10 1 0 10 11 0 0 -1 -1 -9.09 0 0 1 1 9 -2 -18.18 25-8-2563
 บ้านรังมดแดง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 144 9 1 0 9 10 1 0 9 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 10 0 0.00 25-8-2563
 บ้านบีติง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 126 9 1 0 5 6 1 0 5 6 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 6 0 0.00 25-8-2563
 บ้านโตะบาลา อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 444 18 1 1 18 20 1 1 20 22 0 0 -2 -2 -9.09 0 0 1 1 19 -3 -13.64 25-8-2563
 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 136 9 1 0 9 10 1 0 9 10 0 0 0 0 0.00 0 0 1 1 9 -1 -10.00 25-8-2563
 บ้านอุแตบือราแง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 67 9 1 0 7 8 1 0 4 5 0 0 3 3 60.00 0 0 0 0 8 3 60.00 25-8-2563
 บ้านมะแนดาแล อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 129 9 1 0 10 11 1 0 9 10 0 0 1 1 10.00 0 0 0 0 11 1 10.00 25-8-2563
 บ้านโต๊ะชูด อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 208 9 1 0 9 10 1 0 10 11 0 0 -1 -1 -9.09 0 0 0 0 10 -1 -9.09 25-8-2563
 บ้านจะเฆ่ อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 324 12 1 1 17 19 1 0 18 19 0 1 -1 0 0.00 0 0 0 0 19 0 0.00 25-8-2563
 บ้านบน อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 195 9 1 0 11 12 1 0 11 12 0 0 0 0 0.00 0 0 2 2 10 -2 -16.67 25-8-2563
 บ้านป่าม่วง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 494 21 1 1 21 23 1 1 21 23 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 23 0 0.00 25-8-2563
 บ้านทุ่งกินนร อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 135 9 1 0 6 7 1 0 9 10 0 0 -3 -3 -30.00 0 0 0 0 7 -3 -30.00 25-8-2563
 บ้านปายอ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 116 9 1 0 8 9 1 0 6 7 0 0 2 2 28.57 0 0 0 0 9 2 28.57 25-8-2563
 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 135 9 1 0 10 11 1 0 10 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 11 0 0.00 25-8-2563
 บ้านเขาดิน อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 178 9 1 0 10 11 1 0 10 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 11 0 0.00 25-8-2563
 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่113 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 371 18 1 1 17 19 1 1 18 20 0 0 -1 -1 -5.00 0 0 0 0 19 -1 -5.00 25-8-2563
 บ้านช่องแมว อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 387 18 1 0 12 13 1 0 13 14 0 0 -1 -1 -7.14 0 0 0 0 13 -1 -7.14 25-8-2563
 ชุมชนบ้านบางเก่า อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 330 16 1 1 13 15 1 0 14 15 0 1 -1 0 0.00 0 0 0 0 15 0 0.00 25-8-2563
 บ้านจ่ากอง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 71 9 1 0 6 7 1 0 4 5 0 0 2 2 40.00 0 0 0 0 7 2 40.00 25-8-2563
 บ้านบาเลาะ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 143 9 1 0 9 10 1 0 9 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 10 0 0.00 25-8-2563
 บ้านละหาร อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 21 7 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0.00 25-8-2563
 บ้านโคกนิบง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 175 9 1 0 10 11 1 0 10 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 11 0 0.00 25-8-2563
 บ้านป่าไหม้ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 171 9 1 0 11 12 1 0 11 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 12 0 0.00 25-8-2563
 บ้านท่าช้าง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 99 9 1 0 5 6 1 0 5 6 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 6 0 0.00 25-8-2563
 บ้านบาโงยือแบ็ง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 88 9 1 0 5 6 1 0 5 6 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 6 0 0.00 25-8-2563
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802