สำเนาฉบับนี้ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี

รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน
ไทย Eng ศูนย์เครือข่ายคุณภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เปิดสอนระดับ จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน ขนาดโรงเรียน ตำบล อำเภอ
 1094300206 บ้านเจาะกือแย Ban Cho Kue Yae เสมาสลินดง นายอามาน เจ๊ะแม  0872924664 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 406 18 ขนาดกลาง ตะบิ้ง สายบุรี
 1094300207 บ้านตะบิ้ง Ban Tabing เสมาสลินดง นายฮัมดี บูงอ  0810999349 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 213 9 ขนาดกลาง ตะบิ้ง สายบุรี
 1094300208 บ้านแซะโมะ Ban Sae Mo เสมาสลินดง นางสูอาด๊ะ สาแล รักษาการแทน  0812767295 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 56 9 ขนาดเล็ก ตะบิ้ง สายบุรี
 1094300209 บ้านลานช้าง Ban Lan Chang เสมาสลินดง นางมินตรา วานิ  0847498538 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 118 9 ขนาดเล็ก ตะบิ้ง สายบุรี
 1094300210 บ้านบาโงยือริง Ban Ba Ngo Yue Ring พลังมิตรภาพ นายอับดุลฮาเรง สมาแอ  0898696160 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 155 9 ขนาดกลาง บือเระ สายบุรี
 1094300211 บ้านชะเมาสามต้น Ban Chamao Sam Ton พลังมิตรภาพ นางไซนับ สามะเด็ง  0892979705 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 87 9 ขนาดเล็ก เตราะบอน สายบุรี
 1094300212 บ้านบาโงมูลง Ban Ba Ngo Mu Long พลังมิตรภาพ นางมาลาตี สุระสิทธิ์  0848622336 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 123 9 ขนาดกลาง เตราะบอน สายบุรี
 1094300213 บ้านปายอ Ban Pa Yo พลังมิตรภาพ นายมูฮำมัด ลอเด็ง  0899777165 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 116 9 ขนาดเล็ก กะดุนง สายบุรี
 1094300214 บ้านโตะบาลา Ban To Ba La พลังมิตรภาพ นายบุรฮานุดดิน เตะ  0865980206 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 444 18 ขนาดกลาง กะดุนง สายบุรี
 1094300215 บ้านละอาร์ Ban La A พลังมิตรภาพ นายอาริฟ มาหามะ  0899742657 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 56 9 ขนาดเล็ก กะดุนง สายบุรี
 1094300216 บ้านกะลาพอ Ban Ka La Pho พลังมิตรภาพ นางสุรยา หะมะ  0878374100 อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 172 12 ขนาดกลาง เตราะบอน สายบุรี
 1094300217 บ้านสือดัง Ban Sue Dang พลังมิตรภาพ นายมูฮัมหมัดรออี มะลี  0807069589 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 358 15 ขนาดกลาง เตราะบอน สายบุรี
 1094300218 บ้านจะเฆ่ Ban Cha Khe มิตรสายชล นายฟาริด เจ๊ะแซะ  0862997112 อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 324 12 ขนาดกลาง แป้น สายบุรี
 1094300219 วัดโบกขรณี Wat Bokkharani มิตรสายชล นายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง  0862988344 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 73 9 ขนาดเล็ก แป้น สายบุรี
 1094300220 ชุมชนบ้านแป้น (แก้วมะแป้น) Chumchon Ban Paen (Kaeo Ma Paen) มิตรสายชล นางสาวซาฮาเราะ เจะยิ รักษาการแทน  0872990089 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 47 9 ขนาดเล็ก แป้น สายบุรี
 1094300221 บ้านละหาร Ban La Han มิตรสายชล นายสมพนธ์ ไชยสี รักษาราชการแทน  0872966460 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 21 7 ขนาดเล็ก แป้น สายบุรี
 1094300222 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า Chumchon Ban Thung Khla พลังมิตรภาพ นางนิสา เพชรยอด  0907199608 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 56 9 ขนาดเล็ก ทุ่งคล้า สายบุรี
 1094300223 บ้านพอเหมาะ Ban Phomo พลังมิตรภาพ นายยูโซะ อีแต  0843979316 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 118 9 ขนาดเล็ก ทุ่งคล้า สายบุรี
 1094300224 บ้านบือเระ Ban Bue Re พลังมิตรภาพ นายซอปวรรณ หะยียูโซะ  0848583576 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 224 9 ขนาดกลาง บือเระ สายบุรี
 1094300225 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) Chumchon Wat Tham Pha Wat (Sao Uthit) มิตรสายชล นางวานิชฌา อายุ  0807753177 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 317 16 ขนาดกลาง ปะเสยะวอ สายบุรี
 1094300226 บ้านบน Ban Bon มิตรสายชล นายมาหะมุ หะยีสาและ  0812762604 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 195 9 ขนาดกลาง ปะเสยะวอ สายบุรี
 1094300227 บ้านบาเลาะ Ban Ba Lo มิตรสายชล นายอาแว เจ๊ะมะ  0895973641 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 143 9 ขนาดกลาง ปะเสยะวอ สายบุรี
 1094300228 บ้านทุ่งเค็จ Ban Thung Khet มิตรสายชล นายสมพงษ์ มะนอ  0883900329 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 83 9 ขนาดเล็ก ปะเสยะวอ สายบุรี
 1094300229 บ้านจ่ากอง Ban Cha Kong มิตรสายชล นางอามาณีย์ สุมาลี  0862936465 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 71 9 ขนาดเล็ก ปะเสยะวอ สายบุรี
 1094300230 ชุมชนบ้านบางเก่า Chumchon Ban Bang Kao มิตรสายชล นายกำธร อินศรีสวัสดิ์  0936702925 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 330 16 ขนาดกลาง บางเก่า สายบุรี
 1094300231 บ้านป่าทุ่ง Ban Pa Thung มิตรสายชล นายสุวิทย์ หวัดแท่น  0872943272 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 186 9 ขนาดกลาง บางเก่า สายบุรี
 1094300232 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ Chumchon Ban Manang Da Lam เสมาสลินดง นายฟาอิส โดรอนิง  0862889802 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 143 9 ขนาดกลาง มะนังดาลำ สายบุรี
 1094300233 บ้านป่าม่วง Ban Pa Muang เสมาสลินดง นางนายีบะห์ ดาหายี  0848574077 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 494 21 ขนาดกลาง มะนังดาลำ สายบุรี
 1094300234 บ้านกาหงษ์ Ban Ka Hong เสมาสลินดง นางรสนา หะยีอาแว  0847490701 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 50 9 ขนาดเล็ก มะนังดาลำ สายบุรี
 1094300235 บ้านทุ่งกินนร Ban Thung Kinnon เสมาสลินดง นายอับดุลรอนิง เจะเลาะ  0843128301 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 135 9 ขนาดกลาง มะนังดาลำ สายบุรี
 1094300236 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่113 Chumchon Ban La Han Mittraphap Thi 113 เสมาสลินดง นายปรีชา ยาชะรัด  0813885416 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 371 18 ขนาดกลาง ละหาร สายบุรี
 1094300237 บ้านช่องแมว Ban Chong Maeo เสมาสลินดง นายอุดม ชูอ่อน  0872699342 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 387 18 ขนาดกลาง ละหาร สายบุรี
 1094300238 บ้านวังไชย Ban Wang Chai เสมาสลินดง นางสาวฟาตีเมาะ อุมา  0892986615 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 68 9 ขนาดเล็ก ละหาร สายบุรี
 1094300282 บ้านโคกนิบง Ban Khok Ni Bong ไม้แก่น นางมารีย๊ะ กอเสง  0898770489 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 175 9 ขนาดกลาง ไทรทอง ไม้แก่น
 1094300283 บ้านปลักแตน Ban Plak Taen ไม้แก่น นายมูหำหมัดตอฮา อาแด  0819690738 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 192 9 ขนาดกลาง ไทรทอง ไม้แก่น
 1094300284 บ้านป่าไหม้ Ban Pa Mai ไม้แก่น นางฮัมดียะห์ ยูโซะ รักษาการแทน  0892987229 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 171 9 ขนาดกลาง ดอนทราย ไม้แก่น
 1094300285 บ้านละเวง Ban Laweng ไม้แก่น นายอับดุลเลาะ นิตีเมาะ  0872670096 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 123 9 ขนาดกลาง ดอนทราย ไม้แก่น
 1094300286 บ้านรังมดแดง Ban Rang Motdaeng ไม้แก่น นางสาวรุสนานี ลอเซ็ง  0895953624 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 144 9 ขนาดกลาง ดอนทราย ไม้แก่น
 1094300287 วัดสารวัน Wat San Wan ไม้แก่น นายสุภชัย ไชยลาภ  0813286049 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 107 9 ขนาดเล็ก ไทรทอง ไม้แก่น
 1094300289 บ้านตะโละไกรทอง Ban Ta Lo Krai Thong ไม้แก่น ว่าที่ร้อยตรีชาครีย์  คะนอง  0866980706 อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 476 20 ขนาดกลาง ตะโละไกรทอง ไม้แก่น
 1094300290 บ้านท่าช้าง Ban Tha Chang ไม้แก่น นางจวน เทพเสาร์  0895955778 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 99 9 ขนาดเล็ก ไทรทอง ไม้แก่น
 1094300291 วัดโชติรส Wat Chotirot ไม้แก่น นายสุริยา แซ่จ้อง  0851273451 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 81 9 ขนาดเล็ก ตะโละไกรทอง ไม้แก่น
 1094300292 บ้านกระจูด Ban Krachut ไม้แก่น นางมูนา เจตสุวัฒน์  0813881750 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 153 9 ขนาดกลาง ไม้แก่น ไม้แก่น
 1094300293 บ้านโต๊ะชูด Ban To Chut ทุ่งยางแดง นายมูหามัดสายาดี แวสมาแห  0830837962 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 208 9 ขนาดกลาง พิเทน ทุ่งยางแดง
 1094300294 บ้านบือจะ Ban Bue Cha ทุ่งยางแดง นายอาซัน เจ๊ะโด  0892942432 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 190 9 ขนาดกลาง พิเทน ทุ่งยางแดง
 1094300295 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส Chumchon Ban Pa Dae Pa Lat ทุ่งยางแดง นายมาหามะ สะหะเม๊าะ  0808750588 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 135 9 ขนาดกลาง ปากู ทุ่งยางแดง
 1094300296 บ้านมะนังยง Ban Manang Yong ทุ่งยางแดง นางฟาตีมา เจ๊ะแม็ง  0872941503 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 189 9 ขนาดกลาง ปากู ทุ่งยางแดง
 1094300297 บ้านเขาดิน Ban Khao Din ทุ่งยางแดง นายวันอิมรอน มะนิซอ  0862882966 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 178 9 ขนาดกลาง ปากู ทุ่งยางแดง
 1094300298 บ้านปากู (มีนาประชาคาร) Ban Pa Ku (Mi Na Pracha Khan) ทุ่งยางแดง นายยาการียา อาหลี  0848579009 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 106 9 ขนาดเล็ก ปากู ทุ่งยางแดง
 1094300299 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว Phraratchaprasong Ban Saikhao ทุ่งยางแดง นางสาวซาวียะห์ วาหลง  0810994236 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 136 9 ขนาดกลาง ปากู ทุ่งยางแดง
 1094300300 บ้านพิเทน(วันครู2502) Ban Phi Then (Wankhru 2502) ทุ่งยางแดง นายอะห์มัด เจ๊ะดาโอ๊ะ  0872860265 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 233 10 ขนาดกลาง พิเทน ทุ่งยางแดง
 1094300301 บ้านตือเบาะ Ban Tue Bo ทุ่งยางแดง นายอดินันท์ มาหามะ  0622429918 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 257 9 ขนาดกลาง พิเทน ทุ่งยางแดง
 1094300302 บ้านแลแวะ Ban Lae Wae ทุ่งยางแดง นายซอฟี ราเซะ  0862939770 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 173 9 ขนาดกลาง ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง
 1094300303 บ้านตะโละแมะนา Ban Ta Lo Mae Na ทุ่งยางแดง นายแวอาลี วาเลาะ  0857951298 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 131 9 ขนาดกลาง ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง
 1094300304 บ้านน้ำดำ Ban Nam Dam ทุ่งยางแดง นางฮายาตี ดะแซ  0848551636 อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 303 12 ขนาดกลาง น้ำดำ ทุ่งยางแดง
 1094300305 บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) Ban Wang Kapho (Phian Anuson) กะพ้อ นางภาตีเมาะ ดือรามะ  0872986990 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 197 9 ขนาดกลาง กะรุบี กะพ้อ
 1094300306 บ้านกะรุบี Ban Ka Ru Bi กะพ้อ นายนูเซ็ง เจะบู  0898783806 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 214 9 ขนาดกลาง กะรุบี กะพ้อ
 1094300307 บ้านบาโงยือแบ็ง Ban Ba Ngo Yue Baeng กะพ้อ นางสาวสารียะห์ ซาซู  0936161276 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 88 9 ขนาดเล็ก กะรุบี กะพ้อ
 1094300308 บ้านอุแตบือราแง Ban U Tae Bue Ra Ngae กะพ้อ นางสาวเจะฮานี สือแม  0848599064 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 67 9 ขนาดเล็ก ตะโละดือรามัน กะพ้อ
 1094300309 บ้านตะโละดารามัน Ban Ta Lo Dara Man กะพ้อ นายอาฮามะ อายุ  0848567244 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 110 9 ขนาดเล็ก ตะโละดือรามัน กะพ้อ
 1094300310 บ้านบีติง Ban Bi Ting กะพ้อ นางสาวกูวรรณโซเฟีย ลอ  0883906962 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 126 9 ขนาดกลาง ตะโละดือรามัน กะพ้อ
 1094300311 บ้านบือแต Ban Bue Tae กะพ้อ นางนูรีฮัน แลมีซอ  0898787871 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 170 9 ขนาดกลาง ตะโละดือรามัน กะพ้อ
 1094300312 บ้านปล่องหอย Ban Plong Hoi กะพ้อ นายมูฮัมมัดสุกรี บาโฮะ  0828282975 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 129 9 ขนาดกลาง ปล่องหอย กะพ้อ
 1094300313 บ้านมือลอ(มะ อาแดอุทิศ) Ban Mue Lo (Ma A Dae Uthit) กะพ้อ นางซูไฮลา จิตรบรรทัด  0935817024 อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 116 8 ขนาดเล็ก ปล่องหอย กะพ้อ
 1094300314 บ้านมะกอ Ban Ma Ko กะพ้อ ส.ต.ต.สูกีฟลี ดือรามะ  0962458024 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 111 9 ขนาดเล็ก ปล่องหอย กะพ้อ
 1094300315 บ้านมะแนดาแล Ban Ma Nae Da Lae กะพ้อ นายอนุราช สินใหม  0840904555 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 129 9 ขนาดกลาง ปล่องหอย กะพ้อ
 1094300316 บ้านโลทู Ban Lo Thu กะพ้อ นายสครินทร์ ดาฮามิ  0898790390 อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 264 13 ขนาดกลาง ปล่องหอย กะพ้อ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802