ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4เผยแพร่ผลงานวิชาการ


ลำดับ ประเภท ชื่อเรื่องผลงานวิจัย เมื่อวันที่
ลำดับ ประเภท ชื่อเรื่องผลงานวิจัย ลงวันที่
1 งานวิจัยการศึกษา การประเมินโครงการการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113   นายเชาวลิต เพ็ชรหวล อ่าน 1086 27 ม.ค. 2556 00:00 น.
2 งานวิจัยการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบาเลาะ   นายมาหะมะ มะอุเซ็ง อ่าน 940 25 ก.พ. 2556 00:00 น.
3 งานวิจัยการศึกษา การประเมินโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านช่องแมว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3   นายอุดม ชูอ่อน อ่าน 540 5 ส.ค. 2556 00:00 น.
4 งานวิจัยการศึกษา รายงานโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศโดยผู้บริหารโรงเรียนบ้านบน   นายอาหมัด สันขะหรี อ่าน 425 8 ส.ค. 2556 00:00 น.
5 งานวิจัยการศึกษา ผลการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้ชุดฝึกมาตราตัวสะกดประกอบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจ่ากอง   นางแวสะปินะ สันขะหรี อ่าน 571 29 ส.ค. 2556 00:00 น.
6 งานวิจัยการศึกษา ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิคการใช้คำถามโดยใช้หนังสือนิทานคณิต และสื่อของจริง ที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านช่องแมว   นางกอลีเยาะ เบ็ญจวงศ์ อ่าน 674 29 ส.ค. 2556 00:00 น.
7 งานวิจัยการศึกษา ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ที่มีต่อความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   นางอัญชนา สมประกอบ อ่าน 744 2 ก.ย. 2556 00:00 น.
8 งานวิจัยการศึกษา การประเมินโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น   นายเจะอาแซ เปาะแต อ่าน 457 6 ก.ย. 2556 00:00 น.
9 งานวิจัยการศึกษา รายงานการจัดทำและพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนกลุ่มสาระะการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ   นางรสนา หะยีอาแว อ่าน 519 9 ก.ย. 2556 00:00 น.
10 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่าน ชุด เรียนให้รู้ อ่านให้คล่องด้วยคำ ในมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปล่องหอย   อัสนะ ยีสาแม็ง อ่าน 460 19 ก.ย. 2556 00:00 น.
11 งานวิจัยการศึกษา รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ชนิดของคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔   นางอรุณี จันทร์ศรี อ่าน 492 20 ก.ย. 2556 00:00 น.
12 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการจัดทำและพัฒนาแบบฝึกเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มการศึกษาปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (สาระที่4 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก)   นายรอซาลี ประไมสูรี อ่าน 560 21 ก.ย. 2556 00:00 น.
13 งานวิจัยการศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง นักเรียนในการบริหารโรงเรียนบ้านโตะบาลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3   นายอับดุลฮามิด ยานยา  อ่าน 636 26 ก.ย. 2556 00:00 น.
14 งานวิจัยการศึกษา การจัดทำและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   นางภาตีเมาะ ดือรามะ อ่าน 427 27 ก.ย. 2556 00:00 น.
15 งานวิจัยการศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาตามทัศนะของผู้นำท้องถิ่นและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านมะกอ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3   นายยา อาแซ อ่าน 505 29 ก.ย. 2556 00:00 น.
16 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการพัฒนาทักษะฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ประกอบการใช้คำถามระดับสูง   นางรำไพ ทวีสุข อ่าน 523 17 ต.ค. 2556 00:00 น.
17 งานวิจัยการศึกษา การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ   มาหะมะ ดือราซอ อ่าน 655 19 ธ.ค. 2556 00:00 น.
18 งานวิจัยการศึกษา การศึกษาความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสารวันที่เรียนด้วยแผนการจัดการ เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกสร้างเสริมปัญญาพัฒนาการเขียนและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ บ้าน คลอง นา ป่า เล   นางเสาวนิตย์ ศรีทอง อ่าน 541 20 เม.ย. 2557 00:00 น.
19 งานวิจัยการศึกษา การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสสวท.ร่วมกับชุดฝึกทักษะคณิตคิดค้นคำตอบ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสารวัน   นายสุธีร์ ศรีทอง อ่าน 301 24 ธ.ค. 2557 00:00 น.
20 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม    นายรอซาลี ประไมสูรี อ่าน 190 1 เม.ย. 2558 00:00 น.
21 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการนิเทศแบบคลีนิคที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   นายอาฟฟาน เจะเตะ อ่าน 177 10 เม.ย. 2558 00:00 น.
22 งานวิจัยการศึกษา รายงานการจัดทำและพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ   รสนา หะยีอาแว  อ่าน 201 14 เม.ย. 2558 00:00 น.
23 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา    นางฮามีด๊ะ เจะเลาะ อ่าน 205 16 เม.ย. 2558 00:00 น.
24 งานวิจัยการศึกษา รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   นางฮารีย๊ะ บิลกาญจน์ อ่าน 206 16 เม.ย. 2558 00:00 น.
25 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    นางอัสนะ ยีสาแม็ง  อ่าน 321 2 พ.ค. 2558 00:00 น.
26 งานวิจัยการศึกษา รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนโรงเรียนบ้านท่าช้าง   นายสมนึก เบ่าล่าย อ่าน 384 13 พ.ค. 2558 00:00 น.
27 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี    นางจีรนันท์ อนรรฆธนะกุล อ่าน 313 18 ส.ค. 2558 00:00 น.
28 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าช้าง   นายสมนึก เบ่าล่าย อ่าน 221 21 ส.ค. 2558 00:00 น.
29 งานวิจัยการศึกษา ผลการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทยที่มีต่อทักษะทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังไชย   นางตวงตวรรณ ใจเสมอ อ่าน 217 7 ต.ค. 2558 00:00 น.
30 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกนิบง   นางรวยดา ตาปู อ่าน 343 14 ต.ค. 2558 00:00 น.
31 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการจัดกิจกรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบาโงยือริง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3   นางจินตนา มะ อ่าน 652 17 ต.ค. 2558 00:00 น.
32 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง เรื่อง การอ่านออกเสียงสะกดคำภาษาอังกฤษด้วยการเชื่อมโยงตัวอักษรกับเสียง (phonics) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓(ว.๑๐)   นางสุรยา หะมะ อ่าน 368 19 ต.ค. 2558 10:03 น.
33 งานวิจัยการศึกษา ผลการพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองด้วยการละเล่นของเด็กไทยในโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ   วารินทร์ สดวกดี อ่าน 309 6 ม.ค. 2559 00:00 น.
34 งานวิจัยการศึกษา การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกนิบง   มารีย๊ะ กอเสง อ่าน 290 26 ก.พ. 2559 00:00 น.
35 งานวิจัยการศึกษา การประเมินโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ)   นางซูไฮลา จิตรบรรทัด อ่าน 209 24 เม.ย. 2559 00:00 น.
36 งานวิจัยการศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็กที่มีต่อ ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง   นางสาวซูใบด๊ะห์ ตะบิง อ่าน 663 7 ต.ค. 2559 00:00 น.
37 นวัตกรรมและเทคโนโลยี แบบฝึกการพูดภาษาอังกฤษ Introduce My self เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบา้นป่าทุ่ง   นายรอฮีม อีแต อ่าน 288 8 ต.ค. 2559 10:04 น.
38 งานวิจัยการศึกษา ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนคำที่สะกดด้วยตัวสะกดตรงตามมาตรากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกาหงษ์   นางยากีย๊ะ นีซะ อ่าน 260 11 พ.ย. 2559 00:00 น.
39 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะการขับร้องเพลงไทยสากลเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) สำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา   นางวรมน สาธาระกุล อ่าน 119 16 ก.พ. 2560 00:00 น.
40 งานวิจัยการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นอกห้องเรียนประกอบคำถามที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกะลาพอ   อารี จันทร์ศรี อ่าน 121 28 ก.พ. 2560 00:00 น.
41 งานวิจัยการศึกษา ผลการพัฒนาทักษะพื้่นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวที่ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งด้วยการเล่นพื้่นบ้านประกอบคำถาม   หัสหนะ สะแตยี อ่าน 148 2 มี.ค. 2560 00:00 น.
42 งานวิจัยการศึกษา ผลการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทยที่มีต่อทักษะทางสังคม    อำไพ ศรีมีชัย อ่าน 105 23 มี.ค. 2560 00:00 น.
43 งานวิจัยการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งด้วยการละเล่นของเด็กไทยที่มีต่อจริยธรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)   อาภรณ์ พรมวิจิตร์ อ่าน 111 25 มี.ค. 2560 00:00 น.
44 งานวิจัยการศึกษา ผลของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยคำถาม ที่มีต่อทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกะลาพอ    นางจินดาพร แสงทอง อ่าน 139 6 เม.ย. 2560 00:00 น.
45 งานวิจัยการศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องพยัญชนะไทย ด้วยวงล้อแสนสนุก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา    นางสาวชลลดา แก้วมาก อ่าน 157 6 เม.ย. 2560 00:00 น.
46 งานวิจัยการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมศิลปะนอกห้องเรียนประกอบเพลงและคำคล้องจองที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองโรงเรียนบ้านสือดัง   นางสาวยานี ยาเล อ่าน 185 15 เม.ย. 2560 00:00 น.
47 งานวิจัยการศึกษา การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามคำสั่งที่มีต่อทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านจ่ากอง   นางอัลวีน่า สือรี อ่าน 145 23 พ.ค. 2560 00:00 น.
48 งานวิจัยการศึกษา การจัดกิจกรรมกลางแจ้งด้วยการละเล่นของเด็กไทยที่มีต่อทักษะการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)   นางสาวปิยะนุช แวมะ อ่าน 181 23 พ.ค. 2560 00:00 น.
49 งานวิจัยการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะด้านสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบาโงมูลง   นางซารีนา สัตยะวันต์ อ่าน 252 28 พ.ค. 2560 00:00 น.
50 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   นางสาวกาญจนา ดิษฐปาน อ่าน 197 29 ก.ค. 2560 00:00 น.
51 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการวาดภาพจากนิทานของ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนรัก   นางสาวสุธีรา บุญศรีภิรัตน์ อ่าน 135 18 ก.ย. 2560 00:00 น.
52 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนรัก   นางอริศรา เจ๊ะสอเหาะ อ่าน 131 17 ก.ย. 2560 00:00 น.
53 งานวิจัยการศึกษา รายงานการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคางา   นางฮาสานาห์ ยานยา อ่าน 88 2 พ.ย. 2560 00:00 น.
54 งานวิจัยการศึกษา ผลการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมด้วยกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ในโรงเรียนบ้านดอนรัก   รัตนา ดิษฐภักดี อ่าน 67 12 พ.ย. 2560 00:00 น.
55 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร)   นางซาฮารียะห์ เต๊ะแห อ่าน 132 17 พ.ย. 2560 00:00 น.
56 งานวิจัยการศึกษา ผลการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ประกอบคำถามที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล   วรินทรีย์ บินการิม อ่าน 64 11 ธ.ค. 2560 00:00 น.
57 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง   นายรอฮีม อีแต อ่าน 115 18 ธ.ค. 2560 00:00 น.
58 งานวิจัยการศึกษา ผลการใช้แผ่นภาพประกอบคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟัง และการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านควนดิน   นางสุรียา ดอเลาะ อ่าน 53 9 ก.พ. 2561 00:00 น.
59 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) สำหรับนักเรียน ป. 4 โรงเรียนบ้านโคกนิบง   นางลาตีพะ มะนิ อ่าน 147 22 มี.ค. 2561 00:00 น.
60 งานวิจัยการศึกษา ผลการจัดประสบการณ์ด้วยชุดเพลง ก.ไก่สอนน้องประกอบแบบฝึกที่มี ต่อทักษะทางภาษาไทยของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองโรงเรียนวัดโชติรส   นางอนุสรา แดงเต็ม อ่าน 33 15 เม.ย. 2561 00:00 น.
61 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1   นางสาลีนา อีซอ อ่าน 40 20 เม.ย. 2561 00:00 น.
62 งานวิจัยการศึกษา การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียน    นางนูรีซัน ชูดโรง อ่าน 46 21 เม.ย. 2561 00:00 น.
63 งานวิจัยการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านปล่องหอย   นางสาวรุยานี กายูนิ อ่าน 52 28 เม.ย. 2561 00:00 น.
64 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปล่องหอย   นางสาวซารีนา สมาแอ อ่าน 103 29 เม.ย. 2561 00:00 น.
65 งานวิจัยการศึกษา รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวิส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) รหัสวิชา ง 16101 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   นางปาดีละห์ หะมิงมะ อ่าน 69 3 พ.ค. 2561 00:00 น.
66 งานวิจัยการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่เน้นการเรียนแบบคู่สัญญา เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนรู้ชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนบ้านเฑียรยา   นางสาวดานิยา สาเมาะ อ่าน 167 31 พ.ค. 2561 00:00 น.
67 นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้เพลงประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทาง ภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านมะแนดาแล   นางสาวอนันดา กะเจะ อ่าน 208 16 มิ.ย. 2561 00:00 น.
68 งานวิจัยการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพเพื่อ ส่งเสริมทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านรังมดแดง   นางสุไรยา หวังชัย อ่าน 70 22 มิ.ย. 2561 00:00 น.
69 งานวิจัยการศึกษา ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้เพลงประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในโรงเรียนบ้านแลแวะ   นางสาวมารีนา เจ๊ะดอเลาะ อ่าน 66 4 ต.ค. 2561 00:00 น.
70 งานวิจัยการศึกษา รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    นางศิลาวาตี เพ็ชรเพ็ง อ่าน 97 9 ต.ค. 2561 00:00 น.
71 งานวิจัยการศึกษา รูปแบบ : สบร.321 สำหรับใช้สนับสนุนการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ อ่าน 85 14 พ.ย. 2561 00:00 น.
72 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามขั้นตอนของ MIA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส   นายอุสมาน รีจิ อ่าน 97 28 ธ.ค. 2561 00:00 น.
73 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้คำถามกระตุ้นเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนบ้านเขาวัง 2    นางวาอีด๊ะห์ วายา อ่าน 67 17 ม.ค. 2561 00:00 น.
74 งานวิจัยการศึกษา ผลการใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    นางไลลา เตะโระ อ่าน 89 23 ก.พ. 2561 00:00 น.
75 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง    นางสาววรินดา จาปัง อ่าน 196 25 มี.ค. 2561 00:00 น.
76 งานวิจัยการศึกษา ผลการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ประกอบคำถามที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)   ญาณิศา พิลาศรี อ่าน 35 17 เม.ย. 2561 00:00 น.
77 งานวิจัยการศึกษา ผลการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทยที่มีต่อทีกษะทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล๖ (วัดเมืองยะลา)   สุกัญญา แซ่โง้ว อ่าน 48 17 เม.ย. 2561 00:00 น.
78 งานวิจัยการศึกษา ผลของการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นเพื่อพัฒนาการคิด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองมานิง   นางไซดา บิลอะหลี อ่าน 67 6 มิ.ย. 2561 00:00 น.
79 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาทักษะแสวงหาความรู้ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นการทดลองทางวิทยาศาสตร์    นางอาซียะ ตะยีเจะโซะ  อ่าน 44 23 ก.ค. 2561 00:00 น.
80 งานวิจัยการศึกษา ผลการจัดเกมกิจกรรมกลางแจ้งที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่ากุน   นางสาวธัญวรัตน์ คงมาก อ่าน 148 14 ส.ค. 2561 00:00 น.
81 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรม   นางสาวรัตนากร ศิริยอด อ่าน 143 17 ส.ค. 2561 00:00 น.
82 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาทักษะการฟังและพูดโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นเชิดของนักเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา   นางสาวปรมาภรณ์ ชาติสงเคราะห์ อ่าน 42 6 ก.ย. 2561 00:00 น.
83 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูด โดยใช้เพลงประกอบขั้นตอนการฝึก 4 ขั้นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3โรงเรียนรัชดาภิเษก    นางอัฆณีญา ทิพย์กองลาศ อ่าน 71 23 พ.ย. 2561 00:00 น.
84 งานวิจัยการศึกษา ผลการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงแบบโฟนิคส์ (Phonics) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1   นางสาวสากีเราะห์ มามะ อ่าน 57 24 ม.ค. 2562 00:00 น.
85 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบการใช้คำถามกระตุ้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ ชื่อผู้ศึกษา : นางบุษรา เสะอุเซ็ง ครูโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ หม   นางบุษรา เสะอุเซ็ง อ่าน 62 31 ม.ค. 2562 00:00 น.
86 งานวิจัยการศึกษา ผลการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทยที่มีต่อทักษะทางสังคมด้านความมีวินัย ในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบัน   นางสาวแจ่มจันทร์ สะแลหมัน อ่าน 43 12 มี.ค. 2562 00:00 น.
87 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    นางรสริน ศรีริกานนท์ อ่าน 43 30 เม.ย. 2562 00:00 น.
88 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู 2502)   นายแวณัศรุฎฎีณ มะยูโซ๊ะ อ่าน 92 1 พ.ย. 2562 00:00 น.
89 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะอ่านและเขียนคำควบกล้ำแท้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง   นางไซหนับ เต๊ะบาซอ อ่าน 131 1 พ.ย. 2562 00:00 น.
90 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะอ่านและเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง   นางฮัซเนาะ เต๊ะบาซอ อ่าน 161 1 พ.ย. 2562 00:00 น.
91 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบสื่อ   นางสาวอนิตา หะมะ อ่าน 49 1 ก.ค. 2562 00:00 น.
92 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชุด festivals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   นางยุซรีนา นิมอ อ่าน 58 18 ก.ค. 2562 00:00 น.
93 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่ โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้   นางสาวรัตนากร ศิริยอด อ่าน 49 8 ส.ค. 2562 00:00 น.
94 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของ จำนวนนับ โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตสาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนผดุงมาตร   นางรูฮายา หามิ อ่าน 71 19 ต.ค. 2562 00:00 น.
95 นวัตกรรมและเทคโนโลยี รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำดำ    นางสุริตา มะมิง อ่าน 39 30 มี.ค. 2563 00:00 น.
96 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรัชดาภิเษก    นายกนกพล หิรัญวิริยะ อ่าน 127 27 ก.ย. 2563 00:00 น.
97 งานวิจัยการศึกษา วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในศตวรรษที่ 21   นางรอซีด๊ะ นุ้ยโส๊ะ อ่าน 82 2 พ.ย. 2563 10:01 น.
98 งานวิจัยการศึกษา การใช้แบบพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และ ตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   นางสาวมาเรียนี บูงอ อ่าน 132 23 พ.ย. 2563 00:00 น.
99 นวัตกรรมและเทคโนโลยี แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านน้ำดำ   นางสาวจินดา ราชนิยม อ่าน 42 19 ก.พ. 2564 00:00 น.
100 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบเมอร์ด็อค (MIA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Reading Time    นางภาวิดี เพ็งจันทร์ อ่าน 56 1 พ.ค. 2564 00:00 น.
101 งานวิจัยการศึกษา ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโตะบาลา   นางนูรอัยนี ตง อ่าน 52 20 มิ.ย. 2564 00:00 น.
102 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าสู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1   นางสาวจุฑามณี ฮอม อ่าน 152 3 ก.ค. 2564 00:00 น.
103 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าสู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1   นางมาลี โต๊ะกา อ่าน 74 3 ก.ค. 2564 00:00 น.
104 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตือเบาะ   นางสาวอามีเนาะ มะ อ่าน 52 8 ก.ย. 2564 00:00 น.
105 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Let’s Learn about Pattani สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   นายนุสลัน สือแม อ่าน 54 29 ต.ค. 2564 00:00 น.
106 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรุ้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3   นายมูหัมมะอาซมีง เสาะเล๊าะ อ่าน 57 17 ธ.ค. 2564 00:00 น.
107 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตือเบาะ   นางโรจนี บนีอาดัม อ่าน 93 20 ธ.ค. 2564 00:00 น.
108 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกะลาพอ   นางสาวนูรีซัน ราแดง อ่าน 57 20 มี.ค. 2565 00:00 น.
109 งานวิจัยการศึกษา การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองและภาษา   นายสมาน มะมุ อ่าน 86 25 มี.ค. 2565 00:00 น.
110 งานวิจัยการศึกษา รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1   ดร.วันซาวีลา เบ็ญลาเตะ อ่าน 10 30 มี.ค. 2565 00:00 น.
111 งานวิจัยการศึกษา รูปแบบการบริหารงานเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1   ดร.วันซาวีลา เบ็ญลาเตะ อ่าน 34 30 มี.ค. 2565 00:00 น.
112 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   นางนิตยา วิจิตร อ่าน 243 9 เม.ย. 2565 00:00 น.
113 งานวิจัยการศึกษา รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าไหม้    นางสาวรุสรีมีน เปาะแต อ่าน 26 23 เม.ย. 2565 00:00 น.
114 งานวิจัยการศึกษา ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องร้อยละ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   นางสาวรอฮานิง ปูเตะ อ่าน 26 4 พ.ค. 2565 20:54 น.
115 งานวิจัยการศึกษา รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์จังหวัดปัตตานี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    นายอัสมี มามะ อ่าน 16 25 พ.ค. 2565 23:29 น.
116 งานวิจัยการศึกษา ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษตามขั้นตอนของ MIA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง   นางนิวิสณีย์ ลอมา อ่าน 15 3 มิ.ย. 2565 10:50 น.
117 งานวิจัยการศึกษา รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสุขศึกษา ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี   นางฟาดีล๊ะ แซะเฮง อ่าน 14 4 มิ.ย. 2565 07:20 น.
118 งานวิจัยทั่วไป เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม(โรงเรียนน่าอยู่)   นางสาวอรพิน วงศ์ชูวรรณ อ่าน 44 26 มิ.ย. 2565 15:30 น.
119 งานวิจัยการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง   นางโสภิต ฉิมพลีปักษ์ อ่าน 471 28 มิ.ย. 2565 12:38 น.
120 งานวิจัยการศึกษา รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย   นางสาวสิริพร ศิริโทวัย  อ่าน 71 28 ก.ย. 2565 10:51 น.
121 นวัตกรรมและเทคโนโลยี รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง   นางสาวรุสมีนา เปาะแต อ่าน 107 28 ก.ย. 2565 14:28 น.


กรุณาเลือก  *
ภาพถ่ายหน้าตรง  * 1. กรณีภาพถ่ายมิได้แสดงถึงตัวตนของท่าน ทางเราขอทำการ "ระงับการเผยแพร่"
2. ไฟล์สกุล .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น ขนาด 80 x 100 Pixels (หากภาพใหญ่ระบบจะย่ออัตโนมัติ)
3. ภาพห้ามมีขอบภาพว่าง หรือตกแต่งกรอบให้กับภาพ


ชื่อ - นามสกุล :  *
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  *
E-mail :  (ถ้ามี)
LINE ID :  (ถ้ามี)
เรื่อง :  *
เนื้อหาโดยย่อ : (ถ้ามี) กรุณาพิมพ์รายละเอียดที่ท่านต้องการเพิ่มเติม
บทคัดย่อ / ผลงาน  * แนบไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น
กรอกตัวอักษร  * banboon_codeอาจประกอบด้วย ตัวเลขไทย-อารบิก / อักษรไทย-อังกฤษ (เล็ก-ใหญ่)
  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802