ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4


× ข้อแนะนำ !!  ท่านสามารถกดที่ ตัวเลขจำนวน โรงเรียน และ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสารสนเทศ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

Information Technology Center | Pattani Primary Educational Service Area Office 3


   ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   


อำเภอกะพ้อ
  กะพ้อ   12 โรง

อำเภอทุ่งยางแดง
  ทุ่งยางแดง   12 โรง

อำเภอสายบุรี
  เสมาสลินดง   11 โรง
  มิตรสายชล   11 โรง
  พลังมิตรภาพ   11 โรง

อำเภอไม้แก่น
  ไม้แก่น   10 โรง
 โรงเรียนจำแนกตาม 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1 0 คน   -   -
1 - 20 คน   -   -
21 - 40 คน 1 โรง 1.49
41 - 60 คน 5 โรง 7.46
61 - 80 คน 4 โรง 5.97
81 - 100 คน 5 โรง 7.46
101 - 120 คน 8 โรง 11.94
รวม     23 โรง 34.33
ขนาดที่ 2 121 - 200 คน 26 โรง 38.81
ขนาดที่ 3 201 - 300 คน 7 โรง 10.45
ขนาดที่ 4 301 - 499 คน 11 โรง 16.42
ขนาดที่ 5 500 - 1,499 คน   -   -
ขนาดที่ 6 1,500 - 2,499 คน   -   -
ขนาดที่ 7 ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป   -   -
รวมทั้งสิ้น     67 โรง 100
 จำแนกตามขนาด
ขนาด นักเรียน โรงเรียน
เล็ก 1 - 120 คน 23 โรง
กลาง 121 - 600 คน 44 โรง
ใหญ่ 601 - 1500 คน
  -
ใหญ่พิเศษ 1501 คนขึ้นไป
  -


เลขรหัส
สถานศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน
ไทย Eng ผู้อำนวยการโรงเรียน ตำบล อำเภอ
เลขรหัส สถานศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน
 1094300210 บ้านบาโงยือริง Ban Ba Ngo Yue Ring นายอับดุลฮาเรง สมาแอ บือเระ สายบุรี
 1094300302 บ้านแลแวะ Ban Lae Wae นายซอฟี ราเซะ ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง
 1094300301 บ้านตือเบาะ Ban Tue Bo นายอดินันท์ มาหามะ พิเทน ทุ่งยางแดง
 1094300303 บ้านตะโละแมะนา Ban Ta Lo Mae Na นายแวอาลี วาเลาะ ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง
 1094300223 บ้านพอเหมาะ Ban Phomo นายยูโซะ อีแต ทุ่งคล้า สายบุรี
 1094300313 บ้านมือลอ(มะ อาแดอุทิศ) Ban Mue Lo (Ma A Dae Uthit) นางซูไฮลา จิตรบรรทัด ปล่องหอย กะพ้อ
 1094300287 วัดสารวัน Wat San Wan นายสุภชัย ไชยลาภ ไทรทอง ไม้แก่น
 1094300207 บ้านตะบิ้ง Ban Tabing นายฮัมดี บูงอ ตะบิ้ง สายบุรี
 1094300215 บ้านละอาร์ Ban La A นายอาริฟ มาหามะ กะดุนง สายบุรี
 1094300231 บ้านป่าทุ่ง Ban Pa Thung นายสุวิทย์ หวัดแท่น บางเก่า สายบุรี
 1094300311 บ้านบือแต Ban Bue Tae นางนูรีฮัน แลมีซอ ตะโละดือรามัน กะพ้อ
 1094300234 บ้านกาหงษ์ Ban Ka Hong นางรสนา หะยีอาแว มะนังดาลำ สายบุรี
 1094300238 บ้านวังไชย Ban Wang Chai นางสาวฟาตีเมาะ อุมา ละหาร สายบุรี
 1094300217 บ้านสือดัง Ban Sue Dang นายมูฮัมหมัดรออี มะลี เตราะบอน สายบุรี
 1094300296 บ้านมะนังยง Ban Manang Yong นางฟาตีมา เจ๊ะแม็ง ปากู ทุ่งยางแดง
 1094300232 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ Chumchon Ban Manang Da Lam นายฟาอิส โดรอนิง มะนังดาลำ สายบุรี
 1094300306 บ้านกะรุบี Ban Ka Ru Bi นายนูเซ็ง เจะบู กะรุบี กะพ้อ
 1094300298 บ้านปากู (มีนาประชาคาร) Ban Pa Ku (Mi Na Pracha Khan) นายยาการียา อาหลี ปากู ทุ่งยางแดง
 1094300312 บ้านปล่องหอย Ban Plong Hoi นายมูฮัมมัดสุกรี บาโฮะ ปล่องหอย กะพ้อ
 1094300212 บ้านบาโงมูลง Ban Ba Ngo Mu Long นางมาลาตี สุระสิทธิ์ เตราะบอน สายบุรี
 1094300225 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) Chumchon Wat Tham Pha Wat (Sao Uthit) นางวานิชฌา อายุ ปะเสยะวอ สายบุรี
 1094300206 บ้านเจาะกือแย Ban Cho Kue Yae นายอามาน เจ๊ะแม ตะบิ้ง สายบุรี
 1094300309 บ้านตะโละดารามัน Ban Ta Lo Dara Man นายอาฮามะ อายุ ตะโละดือรามัน กะพ้อ
 1094300211 บ้านชะเมาสามต้น Ban Chamao Sam Ton นางไซนับ สามะเด็ง เตราะบอน สายบุรี
 1094300314 บ้านมะกอ Ban Ma Ko ส.ต.ต.สูกีฟลี ดือรามะ ปล่องหอย กะพ้อ
 1094300222 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า Chumchon Ban Thung Khla นางนิสา เพชรยอด ทุ่งคล้า สายบุรี
 1094300304 บ้านน้ำดำ Ban Nam Dam นางฮายาตี ดะแซ น้ำดำ ทุ่งยางแดง
 1094300305 บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) Ban Wang Kapho (Phian Anuson) นางภาตีเมาะ ดือรามะ กะรุบี กะพ้อ
 1094300224 บ้านบือเระ Ban Bue Re นายซอปวรรณ หะยียูโซะ บือเระ สายบุรี
 1094300291 วัดโชติรส Wat Chotirot นางนายีบะห์ ดาหายี ตะโละไกรทอง ไม้แก่น
 1094300285 บ้านละเวง Ban Laweng นายอับดุลเลาะ นิตีเมาะ ดอนทราย ไม้แก่น
 1094300208 บ้านแซะโมะ Ban Sae Mo นางสูอาด๊ะ สาแล ตะบิ้ง สายบุรี
 1094300316 บ้านโลทู Ban Lo Thu นายสครินทร์ ดาฮามิ ปล่องหอย กะพ้อ
 1094300219 วัดโบกขรณี Wat Bokkharani นางจุฑารัตน์ สิ้นกั้ง แป้น สายบุรี
 1094300294 บ้านบือจะ Ban Bue Cha นายอาซัน เจ๊ะโด พิเทน ทุ่งยางแดง
 1094300289 บ้านตะโละไกรทอง Ban Ta Lo Krai Thong นายฮัมดี้ คอแด๊ะ ตะโละไกรทอง ไม้แก่น
 1094300220 ชุมชนบ้านแป้น (แก้วมะแป้น) Chumchon Ban Paen (Kaeo Ma Paen) นางสาวซาฮาเราะ เจะยิ แป้น สายบุรี
 1094300216 บ้านกะลาพอ Ban Ka La Pho นางสุรยา หะมะ เตราะบอน สายบุรี
 1094300228 บ้านทุ่งเค็จ Ban Thung Khet นายสมพงษ์ มะนอ ปะเสยะวอ สายบุรี
 1094300283 บ้านปลักแตน Ban Plak Taen นายมูหำหมัดตอฮา อาแด ไทรทอง ไม้แก่น
 1094300300 บ้านพิเทน(วันครู2502) Ban Phi Then (Wankhru 2502) นางสาวไอพี หะยีสาแม็ง พิเทน ทุ่งยางแดง
 1094300209 บ้านลานช้าง Ban Lan Chang นางมินตรา วานิ ตะบิ้ง สายบุรี
 1094300292 บ้านกระจูด Ban Krachut นางมูนา เจตสุวัฒน์ ไม้แก่น ไม้แก่น
 1094300286 บ้านรังมดแดง Ban Rang Motdaeng นางสาวรุสนานี ลอเซ็ง ดอนทราย ไม้แก่น
 1094300310 บ้านบีติง Ban Bi Ting นางสาวกูวรรณโซเฟีย ลอ ตะโละดือรามัน กะพ้อ
 1094300214 บ้านโตะบาลา Ban To Ba La นายบุรฮานุดดิน เตะ กะดุนง สายบุรี
 1094300299 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว Phraratchaprasong Ban Saikhao นางสาวซาวียะห์ วาหลง ปากู ทุ่งยางแดง
 1094300308 บ้านอุแตบือราแง Ban U Tae Bue Ra Ngae นางสาวเจะฮานี สือแม ตะโละดือรามัน กะพ้อ
 1094300315 บ้านมะแนดาแล Ban Ma Nae Da Lae นายอนุราช สินใหม ปล่องหอย กะพ้อ
 1094300293 บ้านโต๊ะชูด Ban To Chut นายมูหามัดสายาดี แวสมาแห พิเทน ทุ่งยางแดง
 1094300218 บ้านจะเฆ่ Ban Cha Khe นายฟาริด เจ๊ะแซะ แป้น สายบุรี
 1094300226 บ้านบน Ban Bon นายมาหะมุ หะยีสาและ ปะเสยะวอ สายบุรี
 1094300233 บ้านป่าม่วง Ban Pa Muang นายมูหัมมะอาซมิง เสาะเล๊่าะ มะนังดาลำ สายบุรี
 1094300235 บ้านทุ่งกินนร Ban Thung Kinnon นายอับดุลรอนิง เจะเลาะ มะนังดาลำ สายบุรี
 1094300213 บ้านปายอ Ban Pa Yo นายอีดือเระ มะเกะ กะดุนง สายบุรี
 1094300295 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส Chumchon Ban Pa Dae Pa Lat นายมาหามะ สะหะเม๊าะ ปากู ทุ่งยางแดง
 1094300297 บ้านเขาดิน Ban Khao Din นายวันอิมรอน มะนิซอ ปากู ทุ่งยางแดง
 1094300236 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่113 Chumchon Ban La Han Mittraphap Thi 113 นายปรีชา ยาชะรัด ละหาร สายบุรี
 1094300237 บ้านช่องแมว Ban Chong Maeo นายอุดม ชูอ่อน ละหาร สายบุรี
 1094300230 ชุมชนบ้านบางเก่า Chumchon Ban Bang Kao นายกำธร อินศรีสวัสดิ์ บางเก่า สายบุรี
 1094300229 บ้านจ่ากอง Ban Cha Kong นางอามาณีย์ สุมาลี ปะเสยะวอ สายบุรี
 1094300227 บ้านบาเลาะ Ban Ba Lo นายสุริยา แซ่จ้อง ปะเสยะวอ สายบุรี
 1094300221 บ้านละหาร Ban La Han นายฟาริด เจ๊ะแซ ผอ. ร.ร.บ้านจะเฆ่ แป้น สายบุรี
 1094300282 บ้านโคกนิบง Ban Khok Ni Bong นางมารีย๊ะ กอเสง ไทรทอง ไม้แก่น
 1094300284 บ้านป่าไหม้ Ban Pa Mai นางฮัมดียะห์ ยูโซะ ดอนทราย ไม้แก่น
 1094300290 บ้านท่าช้าง Ban Tha Chang นางจวน เทพเสาร์ ไทรทอง ไม้แก่น
 1094300307 บ้านบาโงยือแบ็ง Ban Ba Ngo Yue Baeng นางสาวสารียะห์ ซาซู กะรุบี กะพ้อ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802