ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4

รหัสโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

ที่ เลขส่วนราชการ รหัสสถานศึกษา รหัส SMIS รหัส OBEC (per_code) ชื่อโรงเรียน อำเภอ
1 ที่ ศธ 04219.17/ 1094300206 94010062 300206 บ้านเจาะกือแย สายบุรี
2 ที่ ศธ 04219.21/ 1094300207 94010063 300207 บ้านตะบิ้ง สายบุรี
3 ที่ ศธ 04219.20/ 1094300208 94010060 300208 บ้านแซะโมะ สายบุรี
4 ที่ ศธ 04219.58/ 1094300209 94010061 300209 บ้านลานช้าง สายบุรี
5 ที่ ศธ 04219.46/ 1094300213 94010057 300213 บ้านปายอ สายบุรี
6 ที่ ศธ 04219.27/ 1094300214 94010058 300214 บ้านโตะบาลา สายบุรี
7 ที่ ศธ 04219.57/ 1094300215 94010059 300215 บ้านละอาร์ สายบุรี
8 ที่ ศธ 04219.11/ 1094300216 94010064 300216 บ้านกะลาพอ สายบุรี
9 ที่ ศธ 04219.63/ 1094300217 94010065 300217 บ้านสือดัง สายบุรี
10 ที่ ศธ 04219.01/ 1094300222 94010069 300222 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า สายบุรี
11 ที่ ศธ 04219.48/ 1094300223 94010068 300223 บ้านพอเหมาะ สายบุรี
12 ที่ ศธ 04219.19/ 1094300211 94010066 300211 บ้านชะเมาสามต้น สายบุรี
13 ที่ ศธ 04219.33/ 1094300212 94010067 300212 บ้านบาโงมูลง สายบุรี
14 ที่ ศธ 04219.07/ 1094300225 94010078 300225 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) สายบุรี
15 ที่ ศธ 04219.32/ 1094300226 94010074 300226 บ้านบน สายบุรี
16 ที่ ศธ 04219.36/ 1094300227 94010075 300227 บ้านบาเลาะ สายบุรี
17 ที่ ศธ 04219.30/ 1094300228 94010076 300228 บ้านทุ่งเค็จ สายบุรี
18 ที่ ศธ 04219.16/ 1094300229 94010077 300229 บ้านจ่ากอง สายบุรี
19 ที่ ศธ 04219.02/ 1094300230 94010070 300230 ชุมชนบ้านบางเก่า สายบุรี
20 ที่ ศธ 04219.44/ 1094300231 94010071 300231 บ้านป่าทุ่ง สายบุรี
21 ที่ ศธ 04219.05/ 1094300232 94010085 300232 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ สายบุรี
22 ที่ ศธ 04219.45/ 1094300233 94010086 300233 บ้านป่าม่วง สายบุรี
23 ที่ ศธ 04219.12/ 1094300234 94010083 300234 บ้านกาหงษ์ สายบุรี
24 ที่ ศธ 04219.29/ 1094300235 94010084 300235 บ้านทุ่งกินนร สายบุรี
25 ที่ ศธ 04219.06/ 1094300236 94010087 300236 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 สายบุรี
26 ที่ ศธ 04219.18/ 1094300237 94010088 300237 บ้านช่องแมว สายบุรี
27 ที่ ศธ 04219.62/ 1094300238 94010089 300238 บ้านวังไชย สายบุรี
28 ที่ ศธ 04219.35/ 1094300210 94010072 300210 บ้านบาโงยือริง สายบุรี
29 ที่ ศธ 04219.15/ 1094300218 94010079 300218 บ้านจะเฆ่ สายบุรี
30 ที่ ศธ 04219.69/ 1094300219 94010080 300219 วัดโบกขรณี สายบุรี
31 ที่ ศธ 04219.04/ 1094300220 94010081 300220 ชุมชนบ้านแป้น (แก้วมะแป้น) สายบุรี
32 ที่ ศธ 04219.56/ 1094300221 94010082 300221 บ้านละหาร สายบุรี
33 ที่ ศธ 04219.40/ 1094300224 94010073 300224 บ้านบือเระ สายบุรี
34 ที่ ศธ 04219.14/ 1094300282 94010096 300282 บ้านโคกนิบง ไม้แก่น
35 ที่ ศธ 04219.42/ 1094300283 94010097 300283 บ้านปลักแตน ไม้แก่น
36 ที่่ ศธ 04219.47/ 1094300284 94010090 300284 บ้านป่าไหม้ ไม้แก่น
37 ที่ ศธ 04219.55/ 1094300285 94010091 300285 บ้านละเวง ไม้แก่น
38 ที่ ศธ 04219.54/ 1094300286 94010092 300286 บ้านรังมดแดง ไม้แก่น
39 ที่ ศธ 04219.70/ 1094300287 94010095 300287 วัดสารวัน ไม้แก่น
40 ที่ ศธ 04219.22/ 1094300289 94010093 300289 บ้านตะโละไกรทอง ไม้แก่น
41 ที่ ศธ 04219.28/ 1094300290 94010094 300290 บ้านท่าช้าง ไม้แก่น
42 ที่ ศธ 04219.68/ 1094300291 94010098 300291 วัดโชติรส ไม้แก่น
43 ที่ ศธ 04219.09/ 1094300292 94010100 300292 บ้านกระจูด ไม้แก่น
44 ที่ ศธ 04219.61/ 1094300305 94010141 300305 บ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" กะพ้อ
45 ที่ ศธ 04219.10/ 1094300306 94010142 300306 บ้านกะรุบี กะพ้อ
46 ที่ ศธ 04219.34/ 1094300307 94010143 300307 บ้านบาโงยือแบ็ง กะพ้อ
47 ที่ ศธ 04219.64/ 1094300308 94010144 300308 บ้านอุแตบือราแง กะพ้อ
48 ที่ ศธ 04219.23/ 1094300309 94010145 300309 บ้านตะโละดารามัน กะพ้อ
49 ที่ ศธ 04219.38/ 1094300310 94010146 300310 บ้านบีติง กะพ้อ
50 ที่ ศธ 04219.39/ 1094300311 94010147 300311 บ้านบือแต กะพ้อ
51 ที่ ศธ 04219.41/ 1094300312 94010148 300312 บ้านปล่องหอย กะพ้อ
52 ที่ ศธ 04219.53/ 1094300313 94010149 300313 บ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ) กะพ้อ
53 ที่ ศธ 04219.50/ 1094300314 94010150 300314 บ้านมะกอ กะพ้อ
54 ที่ ศธ 04219.52/ 1094300315 94010151 300315 บ้านมะแนดาแล กะพ้อ
55 ที่ ศธ 04219.60/ 1094300316 94010152 300316 บ้านโลทู กะพ้อ
56 ที่ ศธ 04219.03/ 1094300295 94020120 300295 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส ทุ่งยางแดง
57 ที่ ศธ 04219.13/ 1094300297 94020122 300297 บ้านเขาดิน ทุ่งยางแดง
58 ที่ ศธ 04219.24/ 1094300303 94020116 300303 บ้านตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง
59 ที่ ศธ 04219.25/ 1094300301 94020125 300301 บ้านตือเบาะ ทุ่งยางแดง
60 ที่ ศธ 04219.26/ 1094300293 94020124 300293 บ้านโต๊ะชูด ทุ่งยางแดง
61 ที่ ศธ 04219.31/ 1094300304 94020117 300304 บ้านน้ำดำ ทุ่งยางแดง
62 ที่ ศธ 04219.37/ 1094300294 94020126 300294 บ้านบือจะ ทุ่งยางแดง
63 ที่ ศธ 04219.43/ 1094300298 94020118 300298 บ้านปากู ทุ่งยางแดง
64 ที่ ศธ 04219.49/ 1094300300 94020123 300300 บ้านพิเทน(วันครู 2502) ทุ่งยางแดง
65 ที่ ศธ 04219.51/ 1094300296 94020121 300296 บ้านมะนังยง ทุ่งยางแดง
66 ที่ ศธ 04219.59/ 1094300302 94020115 300302 บ้านแลแวะ ทุ่งยางแดง
67 ที่ ศธ 04219.65/ 1094300299 94020119 300299 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว ทุ่งยางแดง
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802