ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4โรงเรียนในโครงการตามนโยบาย

หมายเหตุ: โรงเรียน ในโครงการ ตามนโยบาย สพฐ. / หน่วยงานอื่นๆ

หน้านี้แสดง 10 โครงการ / ทั้งหมด 41 โครงการ

||
 
||
 
||
 
||
 
||
 

ลำดับ ชื่อโครงการตามนโยบาย โรงเรียน
1 โรงเรียนประชารัฐ
2 โรงเรียนประชารัฐ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
3 โรงเรียนคู่ขนานโรงเรียนของรัฐและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
4 สถานศึกษาสีขาว
5 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
6 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ชายแดนภาคใต้)
7 โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม (สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ LD)
8 สถานศึกษาปลอดขยะ
9 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
10 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802