ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4ข้อมูลอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์โรงเรียน


โรงเรียน
ข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์
ลงวันที่

เพิ่มเติม
อินเทอร์เน็ต รูปแบบที่ติดตั้ง ราคา ทั้งหมด สำนักงาน การเรียน
โรงเรียน ข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ เพิ่มเติม
 บ้านตือเบาะ UniNet NT-TOT 590.00 5 3 20 01-9-2565
 บ้านปายอ ขอติดตั้งเอง NT-TOT 590.00 4 2 2 04-7-2565
 บ้านลานช้าง UniNet NT-TOT 590.00 12 4 8 07-7-2565
 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 UniNet NT-TOT 2,252.30 43 7 36 07-7-2565
 บ้านบีติง ขอติดตั้งเอง NT-TOT 690.00 3 3 05-7-2565
 บ้านมะนังยง ขอติดตั้งเอง NT-TOT 1,200.00 10 4 6 18-7-2565
 บ้านวังไชย ขอติดตั้งเอง NT-CAT 1,059.00 2 1 1 05-7-2565
 บ้านบาโงมูลง ขอติดตั้งเอง NT-TOT 590.00 1 1 0 05-7-2565
 บ้านบาโงยือริง ขอติดตั้งเอง NT-TOT 1,284.00 4 0 4 18-7-2565
 บ้านทุ่งเค็จ ขอติดตั้งเอง NT-TOT 590.00 4 4 0 18-7-2565
 ชุมชนบ้านบางเก่า UniNet NT-TOT 1,476.50 15 5 10 04-7-2565
 บ้านรังมดแดง ขอติดตั้งเอง NT-TOT 690.00 11 1 10 05-7-2565
 บ้านอุแตบือราแง ขอติดตั้งเอง NT-TOT 590.00 8 5 3 07-7-2565
 บ้านช่องแมว UniNet NT-CAT 635.00 24 4 20 05-7-2565
 บ้านโคกนิบง ขอติดตั้งเอง NT-TOT 590.00 8 4 4 04-7-2565
 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ UniNet 3BB 631.30 6 2 4 05-7-2565
 บ้านแลแวะ UniNet NT-TOT 690.00 6 5 1 04-7-2565
 บ้านละเวง ขอติดตั้งเอง NT-TOT 644.86 4 2 2 18-7-2565
 บ้านจ่ากอง ขอติดตั้งเอง NT-TOT 590.00 9 1 8 07-7-2565
 บ้านพิเทน(วันครู2502) ขอติดตั้งเอง NT-TOT 644.86 20 10 10 18-7-2565
 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) UniNet NT-TOT 1,470.00 4 4 0 05-7-2565
 บ้านป่าไหม้ UniNet NT-TOT 700.00 26 6 20 04-7-2565
 บ้านตะโละดารามัน UniNet NT-TOT 631.25 2 1 1 04-7-2565
 บ้านละหาร ขอติดตั้งเอง NT-TOT 1,080.00 5 2 3 20-7-2565
 บ้านปากู(มีนาประชาคาร) ขอติดตั้งเอง NT-TOT 1,262.60 19 5 14 18-7-2565
 บ้านบาเลาะ ขอติดตั้งเอง NT-TOT 644.86 10 6 4 04-7-2565
 บ้านกะลาพอ UniNet NT-CAT 2,106.83 25 4 21 05-7-2565
 บ้านกะรุบี ขอติดตั้งเอง NT-TOT 1,289.72 14 3 11 05-7-2565
 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส ขอติดตั้งเอง 3BB 963.00 12 4 8 18-7-2565
 บ้านวังกะพ้อ (เพียรอนุสรณ์) ขอติดตั้งเอง NT-TOT 1,572.90 4 2 2 04-7-2565
 บ้านตะโละแมะนา ขอติดตั้งเอง NT-TOT 963.00 8 3 5 18-7-2565
 บ้านน้ำดำ UniNet NT-TOT 644.86 18 10 8 18-7-2565
 บ้านพอเหมาะ ขอติดตั้งเอง NT-TOT 551.40 5 2 3 18-7-2565
 วัดสารวัน ขอติดตั้งเอง NT-TOT 590.00 11 7 4 18-7-2565
 บ้านละอาร์ ขอติดตั้งเอง NT-TOT 310.30 5 3 2 05-7-2565
 บ้านป่าทุ่ง ขอติดตั้งเอง NT-TOT 690.00 25 9 16 04-7-2565
 บ้านสือดัง UniNet NT-TOT 1,490.00 24 14 10 05-7-2565
 บ้านปล่องหอย ขอติดตั้งเอง NT-TOT 457.94 6 2 4 18-7-2565
 บ้านบือจะ UniNet NT-TOT 551.40 15 4 11 05-7-2565
 บ้านปลักแตน UniNet NT-TOT 644.86 14 4 10 18-7-2565
 วัดโชติรส ขอติดตั้งเอง NT-TOT 631.30 3 3 0 18-7-2565
 บ้านมะกอ ขอติดตั้งเอง NT-TOT 690.00 3 2 1 18-7-2565
 บ้านเจาะกือแย UniNet NT-TOT 524.30 10 3 7 05-7-2565
 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า ขอติดตั้งเอง NT-TOT 590.00 5 1 4 07-7-2565
 บ้านบือเระ UniNet NT-TOT 1,290.00 30 7 23 05-7-2565
 บ้านแซะโมะ ขอติดตั้งเอง NT-TOT 524.30 4 3 1 04-7-2565
 วัดโบกขรณี ขอติดตั้งเอง NT-TOT 1,180.00 6 2 4 18-7-2565
 บ้านตะโละไกรทอง UniNet NT-TOT 700.00 8 4 4 18-7-2565
 ชุมชนบ้านแป้น ขอติดตั้งเอง NT-TOT 738.30 5 3 2 04-7-2565
 บ้านทุ่งกินนร ขอติดตั้งเอง NT-TOT 551.40 2 2 0 07-7-2565
 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว UniNet NT-TOT 644.86 15 2 13 18-7-2565
 บ้านกาหงษ์ ขอติดตั้งเอง NT-TOT 1,280.00 3 3 - 04-7-2565
 บ้านมะแนดาแล ขอติดตั้งเอง NT-TOT 690.00 7 3 4 18-7-2565
 บ้านชะเมาสามต้น ขอติดตั้งเอง NT-TOT 700.00 7 4 3 04-7-2565
 บ้านโตะบาลา UniNet NT-TOT 690.00 53 7 46 04-7-2565
 บ้านจะเฆ่ UniNet NT-TOT 1,890.00 15 5 10 05-7-2565
 บ้านโต๊ะชูด ขอติดตั้งเอง NT-TOT 551.40 3 3 0 05-7-2565
 บ้านบน UniNet NT-TOT 644.86 23 5 18 18-7-2565
 บ้านป่าม่วง UniNet NT-TOT 963.00 17 17 0 05-7-2565
 บ้านท่าช้าง ขอติดตั้งเอง NT-TOT 590.00 2 3 18-7-2565
 บ้านบาโงยือแบ็ง ขอติดตั้งเอง NT-TOT 1,262.60 7 2 5 18-7-2565
 บ้านบือแต ขอติดตั้งเอง NT-TOT 690.00 4 4 0 18-7-2565
 บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) ขอติดตั้งเอง NT-CAT 1,262.60 5 2 3 05-7-2565
 บ้านโลทู UniNet NT-TOT 690.00 8 8 0 18-7-2565
 บ้านเขาดิน ขอติดตั้งเอง NT-TOT 1,000.00 11 1 10 05-7-2565
 บ้านตะบิ้ง UniNet NT-TOT 675.00 21 1 20 05-7-2565
 บ้านกระจูด UniNet NT-TOT 690.00 28 8 20 05-7-2565

โรงเรียนในโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนประชารัฐ |  โรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ UniNet |  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ UniNet |  ดูข้อมูลทุกประเภท
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802