ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4× ข้อแนะนำ !!  ท่านสามารถกดที่ ตัวเลขจำนวน และ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษาและเพศ


ทั้งหมด 67 โรงเรียน / หน้านี้แสดง 20 โรงเรียน

||
 
||
 
||
 
||
 

โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนบุคลาการในโรงเรียน ลงวันที่ เพิ่มเติม
ชื่อ - นามสกุล รอง ผอ. ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง วิทยากรอิสลาม/
ครูพี่เลี้ยง/อื่นๆ
นักการภารโรง/
พนักงานบริการ
รวม
 บ้านเจาะกือแย  นายอามาน เจ๊ะแม 1 17 5 0 6 1 31 06-9-2565
 บ้านตะบิ้ง  นายฮัมดี บูงอ 0 11 2 0 5 1 20 08-12-2564
 บ้านแซะโมะ  นางสูอาด๊ะ สาแล รักษาการแทน 0 4 3 0 0 0 7 27-5-2565
 บ้านลานช้าง  นางมินตรา วานิ 0 10 3 0 1 0 14 26-5-2565
 บ้านบาโงยือริง  นายอับดุลฮาเรง สมาแอ 0 9 4 1 0 1 16 02-9-2565
 บ้านชะเมาสามต้น  นางไซนับ สามะเด็ง 0 4 3 0 1 1 10 02-9-2565
 บ้านบาโงมูลง  นางมาลาตี สุระสิทธิ์ 0 9 4 1 3 1 19 13-12-2564
 บ้านปายอ  นายมูฮำมัด ลอเด็ง 0 8 1 0 0 1 11 07-12-2564
 บ้านโตะบาลา  นายบุรฮานุดดิน เตะ 1 18 3 0 3 2 28 01-12-2564
 บ้านละอาร์  นายอาริฟ มาหามะ 0 4 4 0 1 2 12 28-2-2565
 บ้านกะลาพอ  นางสุรยา หะมะ 0 14 3 0 7 2 27 26-5-2565
 บ้านสือดัง  นายมูฮัมหมัดรออี มะลี 0 10 4 0 0 0 15 08-12-2564
 บ้านจะเฆ่  นายฟาริด เจ๊ะแซะ 1 17 3 0 6 2 30 02-12-2564
 วัดโบกขรณี  นายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง 0 4 2 0 0 1 8 07-12-2564
 ชุมชนบ้านแป้น (แก้วมะแป้น)  นางสาวซาฮาเราะ เจะยิ รักษาการแทน 0 2 1 0 0 0 3 09-12-2564
 บ้านละหาร  นายสมพนธ์ ไชยสี รักษาราชการแทน 0 2 1 0 0 2 5 25-2-2565
 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า  นางนิสา เพชรยอด 0 3 3 0 1 1 9 08-12-2564
 บ้านพอเหมาะ  นายยูโซะ อีแต 0 6 2 0 1 1 11 02-12-2564
 บ้านบือเระ  นายซอปวรรณ หะยียูโซะ 0 11 3 0 3 1 19 09-12-2564
 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)  นางวานิชฌา อายุ 1 15 2 1 4 0 24 05-7-2565

   สรุปผลรวม จำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 67 โรง / บุคลากรทั้งหมด 1122 คน แบ่งเป็น 
 
ผู้อำนวยการ
คน
ชาย
42
คน
หญิง
20
  คน
พนักงานราชการ
คน
ชาย  
69
คน
หญิง  
125
  คน
 
รองผู้อำนวยการ
คน
ชาย
6
คน
หญิง
2
  คน
ครูอัตราจ้าง
คน
ชาย  
7
คน
หญิง  
16
  คน
 
ข้าราชการครู
คน
ชาย
111
คน
หญิง
458
  คน
วิทยากรอิสลาม/ครูพี่เลี้ยง
คน
ชาย  
50
คน
หญิง  
84
  คน
 
ครูผู้ช่วย
 คน 
ชาย
11
คน
หญิง
31
  คน
พนักงานบริการ/นักการภารโรง
คน
ชาย  
77
คน
หญิง  
13
  คน
  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก   คน   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
คน
       
    ปริญญาโท   คน   ตำกว่าปริญญาตรี
คน
       
                         
  แสดงแยกตามตำแหน่ง และเพศ                    
  ผู้อำนวยการ  ปริญญาเอก   คน   ปริญญาโท           คน ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   คน
   
ชาย  1  คน  
หญิง
0
  คน  
ชาย  38  คน   
หญิง  20
  คน
ชาย  3  คน
หญิง  0
  คน
  รองผู้อำนวยการ  ปริญญาเอก   คน   ปริญญาโท   คน ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   คน
   
ชาย  0  คน  
หญิง
0
  คน  
ชาย  6  คน   
หญิง  2
  คน
ชาย  0  คน
หญิง  0
  คน
  ข้าราชการครู  ปริญญาเอก   คน   ปริญญาโท   คน ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   คน
   
ชาย  0  คน  
หญิง
0
  คน  
ชาย  22  คน   
หญิง  79
  คน
ชาย  89  คน
หญิง  379
  คน
  ครูผู้ช่วย  ปริญญาเอก   คน   ปริญญาโท   คน ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   คน
   
ชาย  0  คน  
หญิง
0
  คน  
ชาย  1  คน   
หญิง  0
  คน
ชาย  10  คน
หญิง  31
  คน
   
หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากรทั้งหมดเป็นข้อมูลที่คำนวนโดยอัตโนมัติ จากโรงเรียนที่รายงานผ่านระบบ   
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802