คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
 ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
 ประธานกรรมการ
 นายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง
 กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานของรัฐ
 นายอุสมาน อารง
 กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานของเอกชน
 นายสุวิทย์ หวัดแท่น
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นายสมาน บุญนรานันท์
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
 ว่าที่ร้อยตรีชาครีย์ คะนอง
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล
 นายอุดม ชูอ่อน
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
 นายบูรฮานุดดิน เตะ
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 กรรมการและเลขานุการ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190 โทร 0 7345 2100 - 2  โทรสาร 0 7345 2099
พัฒนาระบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 www.pattani3.go.th | email : pesao3@pattani3.go.th