โทรศัพท์ 0 7345 2100 - 2  |   โทรสาร 0 7345 2099
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกฎหมายและคดี (Law and Litigation Group)

 "น้อมรับทุกปัญหา พร้อมให้คำปรึกษากฎหมายและคดี" 
  • ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
  • ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  • ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
  • ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
  • ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
- ไม่พบประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม -

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อ / ผู้รับผิดชอบ ดาวน์โหลด
 นางสาวอรอุมา เส้งคุ้ย
 นางอาภรณ์ เบญจานุวงค์
 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร ดาวน์โหลด
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ช่องทางการติดต่อ

ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า
    อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190

0 7345 2100 - 2

0 7345 2099 (โทรสาร)

saraban@pattani3.go.th

Follow Us

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
พัฒนาระบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | www.pattani3.go.th