บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสุวิทย์ หวัดแท่น
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐๘๗-๒๙๔๓๒๗๒
นายณัฐพร ไชยเดช
นายสุพลีพี สือรี
นางสาวสิริกาญจน์ ขุนทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. ๐๘๗-๒๘๖๐๒๒๘
โทร. ๐๘๑-๑๐๙๔๒๓๔๘
โทร. ๐๘๑-๙๕๗๙๙๑๗
นายโซเฟียน ละมูลอ
นายไพรัช ศรีจรูญ
นายซอลาฮูดิง มามุ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์
พนักงานราชการ
โทร. ๐๘๙-๘๘๖๙๔๙๒
โทร. ๐๘๗-๘๓๖๗๘๙๗
โทร. ๐๘๙-๘๗๙๘๓๗๖
นางสาวสิริภัสสร พรหมแก้ว
นางสาวอามีเนาะ ดะกา
นายฮาฟิต ชูดโรง
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
อัตราจ้าง
โทร. ๐๘๐-๗๘๒๐๕๖
โทร. ๐๘๖-๐๘๘๕๕๖๙