บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสุวิทย์ หวัดแท่น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐๘๗-๒๙๔๓๒๗๒
นายณัฐพร ไชยเดช
นายโซเฟียน ละมูลอ
นางสาวสิริกาญจน์ ขุนทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการการพิเศษ
โทร. ๐๘๗-๒๘๖๐๒๒๘
โทร. ๐๘๓-๓๙๗๓๒๓๒
โทร. ๐๘๑-๙๕๗๙๙๑๗
นายสุพลีพี สือรี
นายไพรัช ศรีจรูญ
นายซอลาฮูดิง มามุ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์
พนักงานราชการ
โทร. ๐๘๑-๑๐๙๔๒๓๔๘
โทร. ๐๘๗-๘๓๖๗๘๙๗
โทร. ๐๘๙-๘๗๙๘๓๗๖
นางสาวสิริภัสสร พรหมแก้ว
 
นางสาวอามีเนาะ ดะกา
พนักงานราชการ
 
พนักงานราชการ
โทร. ๐๘๐-๗๘๒๐๕๖
 
โทร. ๐๘๖-๐๘๘๕๕๖๙