บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นายณัฐพร ไชยเดช
นายโซเฟียน ละมูลอ
นางสาวสิริกาญจน์ ขุนทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการการพิเศษ
โทร. ๐๘๗-๒๘๖๐๒๒๘
โทร. ๐๘๓-๓๙๗๓๒๓๒
โทร. ๐๘๑-๙๕๗๙๙๑๗
นายสุพลีพี สือรี
นายไพรัช ศรีจรูญ
นายซอลาฮูดิง มามุ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์
พนักงานราชการ
โทร. ๐๘๑-๑๐๙๔๒๓๔๘
โทร. ๐๘๗-๘๓๖๗๘๙๗
โทร. ๐๘๙-๘๗๙๘๓๗๖
นางสาวสิริภัสสร พรหมแก้ว
นายหัสชัย นนทิสิทธิ์
นางสาวอามีเนาะ ดะกา
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
โทร. ๐๘๐-๗๘๒๐๕๖
โทร. 08-3186-3073
โทร. ๐๘๖-๐๘๘๕๕๖๙