บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
INFORMATION TECHNOLOGYFOR EDUCATION CENTER (ITEC)
 
นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร
 
นายอารีฟ  อาลีอิสเฮาะ
พนักงานราชการ
กลุ่มงานสนับสนุนและการให้บริการการจัดการเรียนรู้
 
นายซอบือรี  ตาปู
พนักงานราชการ
กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ