โทรศัพท์ 0 7345 2100 - 2  |   โทรสาร 0 7345 2099
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group)

 "บริการด้วยใจ รวดเร็ว โปร่งใส สามัคคี" 
 • วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
 • ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน
  และ การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
 • จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 • ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
  การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ การดำเนินคดีของรัฐ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อสส.ศธ.) ...  63   กลุ่มบริหารงานบุคคล
  26 ธ.ค. 2565
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การ ...  533   กลุ่มบริหารงานบุคคล
  23 ธ.ค. 2565
ปรชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...  56   กลุ่มบริหารงานบุคคล
  22 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรท ...  70   กลุ่มบริหารงานบุคคล
  22 ธ.ค. 2565
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 ...  13   กลุ่มบริหารงานบุคคล
  16 ธ.ค. 2565

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อ / ผู้รับผิดชอบ ดาวน์โหลด
 นางสาวสะปีเยาะ ยูโซะ (งานบำเหน็จ ความดีความชอบ)
 นางสาวนายือลา นาแว (งานธุรการและงานสรรหา)
 นางสาวอัมพาพร อรุณสวัสดิ์ (งานอัตรากำลัง)
 นางสาวปิ่นเกศ คชอ่อน (งานวิทยฐานะ)
 นายนูร์ดิน เตะโระ (งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง)
 นางสาวอาดีละ นีซะ (งานบำเหน็จ ความดีความชอบ)
 นางรูสนานิง เจะนิ (ผอ กลุ่มบริหารงานบุคคล)
 นายฮาคีมีน มูหะหมัด (งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง)
 นางมารีนี ซะตา (งานบำเหน็จ ความดีความชอบ)
 คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่ม

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร ดาวน์โหลด
 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
ช่องทางการติดต่อ

ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า
    อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190

0 7345 2100 - 2

0 7345 2099 (โทรสาร)

saraban@pattani3.go.th

Follow Us

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
พัฒนาระบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | www.pattani3.go.th