ระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
     การค้นหาตาม ชื่อโรงเรียน - โดยการพิมพ์ชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้นหาสั้นๆหรือชื่อเต็มโดย ไม่ต้องใส่คำว่า "โรงเรียน" นำหน้า -
     การค้นหาตาม รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน - โดยการพิมพ์ชื่อ หรือ นามสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสั้นๆ หรือชื่อเต็ม
     การค้นหาตาม หมายเลขโทรศัพท์ ที่ต้องการค้นหา ตัวอย่าง 0819999999
- พิมพ์ชื่อโรงเรียน หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ เบอร์โทรศัพท์ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 ที่ต้องการค้นหา -

     ผลการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการโรงเรียน (ข้อมูลมาจากการรายงานข้อมูลบุคลากรโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์)

โรงเรียน : บ้านบาโงยือริง    |    ชื่อ : นายอับดุลฮาเรง สมาแอ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0898696160
โรงเรียน : บ้านแลแวะ    |    ชื่อ : นายซอฟี ราเซะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0862939770
โรงเรียน : บ้านตือเบาะ    |    ชื่อ : นายอดินันท์ มาหามะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0622429918
โรงเรียน : บ้านตะโละแมะนา    |    ชื่อ : นายแวอาลี วาเลาะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0857951298
โรงเรียน : บ้านพอเหมาะ    |    ชื่อ : นายยูโซะ อีแต    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0843979316
โรงเรียน : บ้านมือลอ(มะ อาแดอุทิศ)    |    ชื่อ : นางซูไฮลา จิตรบรรทัด    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0935817024
โรงเรียน : วัดสารวัน    |    ชื่อ : นายสุภชัย ไชยลาภ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0813286049
โรงเรียน : บ้านตะบิ้ง    |    ชื่อ : นายฮัมดี บูงอ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0810999349
โรงเรียน : บ้านละอาร์    |    ชื่อ : นายอาริฟ มาหามะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0899742657
โรงเรียน : บ้านป่าทุ่ง    |    ชื่อ : นายสุวิทย์ หวัดแท่น    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0872943272
โรงเรียน : บ้านบือแต    |    ชื่อ : นางนูรีฮัน แลมีซอ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0898787871
โรงเรียน : บ้านกาหงษ์    |    ชื่อ : นางรสนา หะยีอาแว    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0847490701
โรงเรียน : บ้านวังไชย    |    ชื่อ : นางสาวฟาตีเมาะ อุมา    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0892986615
โรงเรียน : บ้านสือดัง    |    ชื่อ : นายมูฮัมหมัดรออี มะลี    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0807069589
โรงเรียน : บ้านมะนังยง    |    ชื่อ : นางฟาตีมา เจ๊ะแม็ง    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0872941503
โรงเรียน : ชุมชนบ้านมะนังดาลำ    |    ชื่อ : นายฟาอิส โดรอนิง    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0862889802
โรงเรียน : บ้านกะรุบี    |    ชื่อ : นายนูเซ็ง เจะบู    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0898783806
โรงเรียน : บ้านปากู (มีนาประชาคาร)    |    ชื่อ : นายยาการียา อาหลี    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0848579009
โรงเรียน : บ้านปล่องหอย    |    ชื่อ : นายมูฮัมมัดสุกรี บาโฮะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0828282975
โรงเรียน : บ้านบาโงมูลง    |    ชื่อ : นางมาลาตี สุระสิทธิ์    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0848622336
โรงเรียน : ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)    |    ชื่อ : นางวานิชฌา อายุ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0807753177
โรงเรียน : บ้านเจาะกือแย    |    ชื่อ : นายอามาน เจ๊ะแม    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0872924664
โรงเรียน : บ้านตะโละดารามัน    |    ชื่อ : นายอาฮามะ อายุ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0848567244
โรงเรียน : บ้านชะเมาสามต้น    |    ชื่อ : นางไซนับ สามะเด็ง    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0892979705
โรงเรียน : บ้านมะกอ    |    ชื่อ : ส.ต.ต.สูกีฟลี ดือรามะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0902202508
โรงเรียน : ชุมชนบ้านทุ่งคล้า    |    ชื่อ : นางนิสา เพชรยอด    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0907199608
โรงเรียน : บ้านน้ำดำ    |    ชื่อ : นางฮายาตี ดะแซ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0848551636
โรงเรียน : บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์)    |    ชื่อ : นางภาตีเมาะ ดือรามะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0872986990
โรงเรียน : บ้านบือเระ    |    ชื่อ : นายซอปวรรณ หะยียูโซะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0848583576
โรงเรียน : วัดโชติรส    |    ชื่อ : นางนายีบะห์ ดาหายี    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0848574077
โรงเรียน : บ้านละเวง    |    ชื่อ : นายอับดุลเลาะ นิตีเมาะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0872670096
โรงเรียน : บ้านแซะโมะ    |    ชื่อ : นางสูอาด๊ะ สาแล    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0812767295
โรงเรียน : บ้านโลทู    |    ชื่อ : นายสครินทร์ ดาฮามิ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0898790390
โรงเรียน : วัดโบกขรณี    |    ชื่อ : นางจุฑารัตน์ สิ้นกั้ง    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0898779839
โรงเรียน : บ้านบือจะ    |    ชื่อ : นายอาซัน เจ๊ะโด    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0892942432
โรงเรียน : บ้านตะโละไกรทอง    |    ชื่อ : นายฮัมดี้ คอแด๊ะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0872933787
โรงเรียน : ชุมชนบ้านแป้น (แก้วมะแป้น)    |    ชื่อ : นางสาวซาฮาเราะ เจะยิ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0872990089
โรงเรียน : บ้านกะลาพอ    |    ชื่อ : นางสุรยา หะมะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0878374100
โรงเรียน : บ้านทุ่งเค็จ    |    ชื่อ : นายสมพงษ์ มะนอ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0883900329
โรงเรียน : บ้านปลักแตน    |    ชื่อ : นายมูหำหมัดตอฮา อาแด    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0819690738
โรงเรียน : บ้านพิเทน(วันครู2502)    |    ชื่อ : นางสาวไอพี หะยีสาแม็ง    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0847321877
โรงเรียน : บ้านลานช้าง    |    ชื่อ : นางมินตรา วานิ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0847498538
โรงเรียน : บ้านกระจูด    |    ชื่อ : นางมูนา เจตสุวัฒน์    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0813881750
โรงเรียน : บ้านรังมดแดง    |    ชื่อ : นางสาวรุสนานี ลอเซ็ง    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0895953624
โรงเรียน : บ้านบีติง    |    ชื่อ : นางสาวกูวรรณโซเฟีย ลอ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0883906962
โรงเรียน : บ้านโตะบาลา    |    ชื่อ : นายบุรฮานุดดิน เตะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0865980206
โรงเรียน : พระราชประสงค์บ้านทรายขาว    |    ชื่อ : นางสาวซาวียะห์ วาหลง    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0980546772
โรงเรียน : บ้านอุแตบือราแง    |    ชื่อ : นางสาวเจะฮานี สือแม    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0848599064
โรงเรียน : บ้านมะแนดาแล    |    ชื่อ : นายอนุราช สินใหม    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0840904555
โรงเรียน : บ้านโต๊ะชูด    |    ชื่อ : นายมูหามัดสายาดี แวสมาแห    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0830837962
โรงเรียน : บ้านจะเฆ่    |    ชื่อ : นายฟาริด เจ๊ะแซะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0862997112
โรงเรียน : บ้านบน    |    ชื่อ : นายมาหะมุ หะยีสาและ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0812762604
โรงเรียน : บ้านป่าม่วง    |    ชื่อ : นายมูหัมมะอาซมิง เสาะเล๊่าะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0819637456
โรงเรียน : บ้านทุ่งกินนร    |    ชื่อ : นายอับดุลรอนิง เจะเลาะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0843128301
โรงเรียน : บ้านปายอ    |    ชื่อ : นายอีดือเระ มะเกะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0898794378
โรงเรียน : ชุมชนบ้านปาแดปาลัส    |    ชื่อ : นายมาหามะ สะหะเม๊าะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0808750588
โรงเรียน : บ้านเขาดิน    |    ชื่อ : นายวันอิมรอน มะนิซอ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0862882966
โรงเรียน : ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่113    |    ชื่อ : นายปรีชา ยาชะรัด    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0937902976
โรงเรียน : บ้านช่องแมว    |    ชื่อ : นายอุดม ชูอ่อน    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0872699342
โรงเรียน : ชุมชนบ้านบางเก่า    |    ชื่อ : นายกำธร อินศรีสวัสดิ์    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0936702925
โรงเรียน : บ้านจ่ากอง    |    ชื่อ : นางอามาณีย์ สุมาลี    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0862936465
โรงเรียน : บ้านบาเลาะ    |    ชื่อ : นายสุริยา แซ่จ้อง    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0851273451
โรงเรียน : บ้านละหาร    |    ชื่อ : นายฟาริด เจ๊ะแซ ผอ. ร.ร.บ้านจะเฆ่    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0839314745
โรงเรียน : บ้านโคกนิบง    |    ชื่อ : นางมารีย๊ะ กอเสง    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0898770489
โรงเรียน : บ้านป่าไหม้    |    ชื่อ : นางฮัมดียะห์ ยูโซะ    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0892987229
โรงเรียน : บ้านท่าช้าง    |    ชื่อ : นางจวน เทพเสาร์    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0895955778
โรงเรียน : บ้านบาโงยือแบ็ง    |    ชื่อ : นางสาวสารียะห์ ซาซู    |    เบอร์โทรศัพท์ : 0936161276

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802