โทรศัพท์ 0 7345 2100 - 2  |   โทรสาร 0 7345 2099
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มนโยบายและแผน (Policy and Planning Group)

 "มุ่งมั่น ฉับไว โปร่งใส ใจบริการ" 
  • จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
  • วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร งบประมาณ
  • ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
  • ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
- ไม่พบประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม -

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อ / ผู้รับผิดชอบ ดาวน์โหลด
 นายอารีฟ อาลีอิสเฮาะ พนักงานราชการ
 นางสาวฟาตีมา คงตา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นางพูตรี เพ็งมูซอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวโซฟียะห์ อาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาววิชุดา ประดิษฐกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางณราวดี อาภากร สีเพ็ชร (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
 นายคัซราฟรีย์ หะวันตระกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่ม

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร ดาวน์โหลด
 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580
 ระเบียบบริหารราชการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
 พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่องทางการติดต่อ

ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า
    อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190

0 7345 2100 - 2

0 7345 2099 (โทรสาร)

saraban@pattani3.go.th

Follow Us

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
พัฒนาระบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | www.pattani3.go.th