ระบบติดตามผลการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Version 1.0


ID ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชาที่เสนอขอ สถานะ ลงวันที่
72 นางสาวยามีละห์ เจ๊ะซอ ภาษาไทย ประกาศรายชื่อคณะกรรมการ ประเมินด้าน 1 - 2 12/9/2562
71 นางสาวมัสนะห์ เจะยอ ภาษาไทย อนุมัติผลการประเมินด้าน 1 - 2 12/9/2562
70 นางรุสนี ดือเระ วิทยาศาสตร์ อนุมัติผลการประเมินด้าน 1 - 2 12/9/2562
69 นายซามันลี บูละ สังคมศึกษา อนุมัติผลการประเมินด้าน 1 - 2 12/9/2562
68 นายบูดีมัน เปาะอิ คณิตศาสตร์ อนุมัติผลการประเมินด้าน 1 - 2 12/9/2562
67 นางสุนีย์ เปาะเยะ ปฐมวัย อนุมัติผลการประเมินด้าน 1 - 2 12/9/2562
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | เลขหมายภายใน 802