วิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนา (VISION)


         “พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม สู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน”

   พันธกิจ (MISSION)

         1. จัดการศึกษาให้รักสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
         2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ (Vuca Wold) เพื่อรองรับวิถีใหม่
         3. จัดการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยนวัตกรรม ในสังคมวิถีใหม่
         4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรฐานสมรรถนะ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
         5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำของผู้เรียน ให้เข้าถึงการศึกษา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
         6. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
         7.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
         8. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของสำนักงานเขตพื้นที่ ด้วยนวัตกรรม และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ


  เป้าประสงค์หลัก (GOAL)

         1. ผู้เรียนทุกคนรักสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
         2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
         3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถในการแข่งขัน
         4. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรฐานสมรรถนะ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
         5. ผู้เรียนมีโอกาส ได้รับความเสมอภาค อย่างเท่าเทียม  เข้าถึงการศึกษา โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
         6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา มีสมรรถนะด้านภาษา และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
         7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
         8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ ด้วยนวัตกรรม และการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ


  กลยุทธ์ (Strategic Issuse)

         กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
         กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความสามารถของผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และสร้างความเป็นพลเมือง        
         กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
         กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
         กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
         กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190 โทร 0 7345 2100 - 2  โทรสาร 0 7345 2099
พัฒนาระบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 www.pattani3.go.th | email : saraban@pattani3.go.th